Wykaz publikacji

 

II. Pozostałe publikacje

1. M. Gąska, Prawo a wychowanie - Polska Zbrojna 1994, nr 64, s. 4.

2. M. Gąska, Urząd prezydenta Polski w latach 1939-1989 (I), Wojsko i Wychowanie 1996, nr 10, s. 51-55.

3. Urząd prezydenta Polski w latach 1939-1989 (II), Wojsko i Wychowanie 1996,
nr 11, s. 56-58.

4. M. Gąska, Struktury, kompetencje organów władzy i administracji oraz sądownictwa „Państwa Podziemnego” w czasie wojny i okupacji, Zeszyty Naukowe AON 1996,
nr 3, s. 234-247.

5. M. Gąska, Partyzanci a międzynarodowe prawo humanitarne, Zeszyty Naukowe AON 1997, nr 1, s. 83-91.

6. M. Gąska,  Prawa człowieka w warunkach służby wojskowej, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1997, nr 2, s. 74-88.

8. M. Gąska, Międzynarodowe prawo wojenne - rys historyczny i perspektywy ewolucji, Wiedza Obronna 1998, nr 2, s. 28-38.

9. M. Gąska, Prawo wojenne w nowoczesnej armii, Przegląd Wojsk Lądowych 1998, nr 9,  s. 103-108.

10. M. Gąska, Podstawowe źródła,  normy i zasady prawa wojennego, Przegląd Wojsk Lądowych  1998,  nr 12,  s.  104-109.

11.  M. Gąska, Problemy prawne funkcjonowania państwa podziemnego, ZN AON 1998, nr 4, s. 27-44.

Recenzje opracowań naukowych

1. A. Makowski, M. Ilnicki, Wojna na morzu we współczesnym prawie    międzynarodowym, wyd. Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 1996, w: Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, nr 3-4, s. 149-151.

2. L. Łukaszuk, Międzynarodowe prawo humanitarne w dobie humanizacji stosunków   międzynarodowych, AON, Warszawa 1995, w:  ZN AON 1996, nr 2, s. 279-281.

3. T. Jasudowicz, Administracja wobec praw człowieka, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1996, w: ZN AON 1997, nr 1, s. 298 -300.

4. T. Sokołowski, Apolityczność i apartyjność. Podstawy prawne udziału żołnierzy w życiu publicznym, Toruń 1996, w: Wojsko i Wychowanie 1998, nr 4, s. 115.

5. T. Sokołowski, Usytuowanie i funkcjonowanie duszpasterstwa w Wojsku Polskim, Toruń 1996, w: Wojsko i Wychowanie 1998, nr 4, s. 117.

6. J. Ryng, T. Sokołowski, Prawo wyborcze żołnierzy służby czynnej, wyd. Adam  Marszałek, Toruń 1996, w: Wojsko i Wychowanie 1998, nr 7, s. 125-126.

Rozprawa doktorska

M. Gąska, Zbrojny ruch oporu w warunkach okupacji, AON, Warszawa 1998, ss. 238,
BG AON sygn. S/3879.  Promotor  prof. dr hab. L. Łukaszuk, recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Pindel, doc. dr hab. M. Flemming.

 

B) Publikacje po doktoracie

I. Oryginalne opublikowane prace twórcze

1. M. Gąska, Zbrojny ruch oporu w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, AON, Warszawa 1999, ss. 134,  (ISBN 83-88062-25-5). Studium problemowe. Praca recenzowana przez prof. dr hab. L. Łukaszuka.

2. M. Gąska, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie norm tego prawa, w: Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa    międzynarodowego,  red. nauk. L. Łukaszuk, AON, Warszawa  1999, s. 101-124, współautor bibliografii- s. 350-370, (całość ss. 372),  (ISBN 83-88062-05-0 ).

Wydanie II, AON, Warszawa 2003, (ISBN 83-88062-24-7).

3. M. Gąska, Kompetencje organów władzy wykonawczej w dziedzinie obronności państwa
i sił zbrojnych, AON, Warszawa 2002, ss. 88,  (ISBN 83-88062-43-3). W przygotowaniu wydanie II rozszerzone.

4. M. Gąska, Ochrona dóbr kultury jako stały element nauki prawa międzynarodowego, ćwiczeń oraz szkolenia kadry, w: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w działaniach na rzecz ochrony dóbr kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju, praca zbiorowa pod red. R. Bzinkowskiego, MON, DWiPO, Warszawa 2002, s. 104-122, (całość ss. 200), ISBN 83-85389-56-3).

5. M. Gąska, Prawno-organizacyjne uwarunkowania działalności Ministra Obrony
Narodowej, ZN AON 2002, nr 2, s. 260-272.

6. M. Gąska, Formalnoprawne podstawy do oporu przeciwko agresorowi, ZN AON 2000,
nr 2, s. 177-187.

7. M. Gąska, Status jeńców wojennych w świetle prawa międzynarodowego po zakończeniu II wojny światowej, Łambinowicki Rocznik Muzealny. Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej, Opole 2002, nr 25, s. 14-28.

  1. M. Gąska, Konstytucyjne uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2002, nr 3, s. 12-31.
  2. M. Gąska, Ogólne zasady ochrony dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego w prawie  międzynarodowym i wewnętrznym RP, ZN AON 2003, nr 4, s. 304-317.

10.  M. Gąska, Zbrojny ruch oporu a prawo humanitarne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły

Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 2003, nr 3 , s. 57-77.

11. M. Gąska, Role of the National Defence University in Teaching of the International

Humanitarian Law of armed conflicts, w: Dissemination of International Humanitarian law in Central European Countries, edited by A. Ciupiński, National Defence University, Warsaw 2004, s. 155-170, (całość   ss. 285), NDU 5628/04.

12.  M. Gąska, Reguły podjęcia działań przy użyciu siły, Myśl Wojskowa 2004, nr 6, s. 80-91.

13.  M. Gąska, Zapomniana konwencja, Polska Zbrojna z 13 marca 2005 r.

14.  M. Gąska, Prawo wojenne na przełomie XIX i XX wieku. Rozwój prawa humanitarnego w zakresie ochrony jeńców wojennych i osób internowanych, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2006, nr III, ss. 23-44.

15.  M. Gąska, Rozwój humanistycznych   treści w  prawie  konfliktów zbrojnych, Zeszyty Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie (artykuł zdany do druku 2007).

16.  M. Gąska, Konieczność wojskowa w prawie międzynarodowym, Studia Międzynarodowe t. IV, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 2008 (artykuł zdany do druku).

II. Podręczniki, skrypty

1. Państwo podziemne. Wybrane problemy, pod. red. J. Marczaka, AON, Warszawa 1999.
M. Gąska autor s. 8-15, s. 25-37, s. 53-59 i bibliografii (całość ss. 131), BG AON
sygn. S/4198.

2. M. Gąska, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2001, (współpraca A. Ciupiński), s. 5- 216, (całość ss. 216), (ISBN 83-88062-66-2).

3. Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny, praca zbiorowa, pod red. J. Pawłowskiego
i A. Ciupińskiego, AON, Warszawa 2002. Jestem autorem rozdziału: Okupacja wojskowa i status prawny ludności cywilnej, s. 227-240, i współautorem bibliografii, (całość ss. 308), BG AON sygn. S/4809.

4. M. Gąska, Planowanie  operacji wojskowych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych: dokumenty i materiały, cz. 1: Prawo przeciwwojenne, ss. 225,  BG AON sygn. S/5512; cz. 2:  Środki i metody ograniczające walkę zbrojną,
ss. 74, BG AON sygn. S/5513;  cz. 3: Ochrona ofiar wojny i dóbr kultury, ss. 278, BG AON sygn. S/5514; cz. 4: Odpowiedzialność za przestępstwa i zbrodnie wojenne, ss. 98, BG AON sygn S/5515, AON, Warszawa 2003.

5. M. Gąska, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, (w opracowaniu wydanie II rozszerzone), zostanie wydane najprawdopodobniej w  III kwartale 2008.

III. Pozostałe publikacje

1. M. Gąska, Prawnomiędzynarodowe aspekty samoobrony ZN AON 1999, nr 2, s. 268- 281.

2. M. Gąska, Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w świetle prawa międzynarodowego
i polskiego, Zeszyty Naukowe  WSO im. S. Czarnieckiego w Poznaniu 1999,
nr 1, s. 203-219.

3. M. Gąska, Uwarunkowania legislacyjne funkcjonowania samoobrony powszechnej
w demokratycznym państwie, w: Samoorganizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa powszechnego. Samoobrona powszechna III RP, praca zbiorowa pod red. J. Marczaka, AON, Warszawa 2000, s. 36-63, (całość ss. 181),  (ISBN 83-88062-31-X).

4. M. Gąska, Obronność w aktach prawnych RP. Implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego. Zbiór dokumentów, AON, Warszawa 2000, ss. 301,
(ISBN 83-88062-46-8).

5. M. Gąska, Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego w Siłach Zbrojnych RP, w: Metody upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego
konfliktów zbrojnych  w Polsce. Materiały z konferencji, Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie, 22. września  2000 roku,  PCK, Warszawa 2000, s. 32-37,
(całość ss. 72).

6. M. Gąska, Istota międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,
w: Vademecum przysposobienia wojskowego dla instruktorów przysposobienia   wojskowego pod. red.  M. Kalińskiego, DSW MON, Oddział Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2000, nr 2, s. 91-104, (całość ss. 224), (ISBN 83-87103-70-5).

7. Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, t. I ss. 326 i t. II, ss. 188,   Warszawa 2002,  red. i opracowanie J. Pawłowski, H. Binkowski, A. Ciupinski, M.Gąska, (ISBN 83-88062-08-5 ).  Mój wkład pracy 95 %.

8. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór  dokumentów.
M.   Flemming, red. i opracowanie M. Gąska, E. Mikos-Skuza, AON, Warszawa 2003,    (całość ss. 587),  (ISBN 83-88062-89-1).

9. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór  dokumentów.
M.   Flemming, red. i opracowanie M. Gąska,  (w opracowaniu, następne wydanie, prawdopodobne  grudzień 2008).

 

IV. Programy:

1. Program Zaocznych Podyplomowych Studiów Prawa Konfliktów Zbrojnych, AON Warszawa 2000, ss. 24, BG AON, sygn.  S/ 4849.

2. Rozwinięty Program Tematyczny na Zaoczne Podyplomowe Studia Prawa Konfliktów Zbrojnych, AON, Warszawa 2000,  ss. 136, BG AON,  sygn. S/ 4850.

3. Program tematyczny  pt. „Prawo  konfliktów zbrojnych”  do programu  uzupełniających studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe, AON, Warszawa 2003,

BG AON, sygn. S/5574.

4. Program tematyczny  pt. „Encyklopedia prawa” do programu uzupełniających studiów magisterskich na kierunku logistyka, AON, Warszawa, BG AON, sygn. S/5532.

5. Program tematyczny  pt. „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych”
do programu  Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego (po raz pierwszy
w historii studium) , AON, Warszawa 2003, BG AON sygn. S/5619.

6. Programy tematyczne:

a)      geografia konfliktów zbrojnych, etnicznych i religijnych,

b)     negocjacje międzynarodowe,

c)      prawo stanów nadzwyczajnych i kryzysowych,

d)     metoda negocjacji podczas stanów nadzwyczajnych,

e)      międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych.

Programy są wdrażane w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica  w Płocku od 2001 roku.

7. Programy tematyczne:

a) międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa oraz prawo humanitarne konfliktów zbrojnych,

b) bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne ludności,

c) teoria bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego,

d) międzynarodowe stosunki polityczne.

W/w Programy tematyczne zostały opracowane  dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie. Kierunek politologia, specjalność: polityka bezpieczeństwa państwa. Programy  wdrażane w roku akademickim 2004/2005.

8. Program autorski studiów licencjackich Bezpieczeństwo Narodowe opracowany w 2008 roku dla Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

9. Program autorski Studiów Podyplomowych Administracja w Stanach Zagrożeń opracowany w 2007 roku dla Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego
z siedzibą w Zamościu.

10. Program autorski Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Stanach Zagrożeń opracowany w 2007 roku dla Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof.
J. Chechlińskiego w Łodzi.

11. Program autorski Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym opracowany
w 2008 roku na fakultet administracja samorządowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu.

12. Ćwiczenie  „Interwencja”, AON, Warszawa 2000, ss. 17, BG AON, sygn. S/4408.

13. Ćwiczenie pt. „Planowanie operacji wojskowej zgodnie z zasadami prawa konfliktów zbrojnych”, AON, Warszawa 2001, ss. 17, BG AON, sygn. S/4810.

14. Ćwiczenie pt. „Umiędzynarodowiony wewnętrzny konflikt zbrojny”, AON, Warszawa 2001, ss. 15, BG AON sygn. S/4809.

15. Ćwiczenie pt. „Interwencja 2002”, AON, Warszawa 2002, ss. 15, BG AON sygn. S/4743.

16. Gra decyzyjna pt. „Uchodźcy” opracowana i przeprowadzona w Szkole  Wyższej im.          Bogdana Jańskiego w Warszawie   w  2004 roku.

17. Gra decyzyjna pt. „Kryzys” opracowana i przeprowadzona w Szkole  Wyższej im. Pawła     Włodkowica  w Płocku  w  2005 roku.

V. Nie opublikowane opracowania, w tym prace oczekujące na publikację,  ważniejsze ekspertyzy, recenzje itp.

1. Wnioski historyczne i uregulowania prawne oraz ogólna koncepcja organizacji
i funkcjonowania Państwa Podziemnego. „Bezpieczeństwo 10”,  (opracowanie wstępne) praca naukowa wykonana pod kier.  płk. dr. hab.  J. Marczaka, WSO AON,  Warszawa 1995, (całość ss. 153), wkład pracy 10%, BG AON sygn. S/2983.

2. Przygotowanie i prowadzenie wojny obronnej przez Polskę po 2000 roku „Kappa”.    VII. Koncepcja organizacji i funkcjonowania państwa w warunkach okupacji (państwo podziemne), praca naukowa wykonana pod kier.  płk. dr. hab. J. Marczaka WSO AON, Warszawa 1996, (całość ss. 69), wkład pracy  15%,  BG AON sygn. S/3215.

3. Przygotowanie i prowadzenie wojny obronnej przez Polskę po 2000 roku. „Kappa”. VII. Analiza potrzeb i możliwości funkcjonowania państwa podziemnego.       Studium analityczne cz. I., praca naukowa wykonana pod kier.  płk. dr. hab.  J. Marczaka  WSO, AON, Warszawa 1997, (całość ss. 92)  wkład pracy 15%, BG AON sygn. S/3516.

4. Samoobrona powszechna, praca naukowa wykonana pod kier. płk. dr hab.
J. Marczaka, cz. I. WSO,  AON, Warszawa 1998, (całość ss. 96) wkład pracy 20%, BG AON, sygn. S/3927; cz. II. WSO,  AON, Warszawa 1999, (całość ss. 193), wkład pracy 20%, BG AON, sygn. S/4235.

5. Udział sił zbrojnych w ratowaniu ludności, praca naukowa wykonana pod kier.  płk  dr. hab. R. Kalinowskiego, WSO AON, Warszawa 1999, wkład pracy s. 43-56, (całość ss. 125),  BG AON sygn. S/4195.

6. Obszary niestabilności międzynarodowych i sprzeczności interesów a bezpieczeństwo Polski,  praca naukowa  wykonana w ramach tematu „Amphion-2”  pod kier. prof.
dr. hab.  L. Łukaszuka, WSO, AON, Warszawa 1999, cz. III. Problemy bezpieczeństwa oraz współpraca międzynarodowa na rzecz kształtowania stabilizacji i godzenia sprzecznych interesów, s. 93-120, współautor bibliografii,  (całość ss. 332),  BG AON sygn. S/ 4166.

7. Implementacja międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych w systemie prawa krajowego. Praca naukowa wykonana w ramach tematu „PRAWO” pod kier.  prof. AON dr. hab. S. Koryckiego,  cz. I. rozdział III. Wdrażanie do polskiego porządku prawnego zasad zawartych w międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych,
s. 63-97, opracowanie bibliografii i źródeł prawa (całość ss. 168), WSO, AON, Warszawa 2000, BG AON sygn. S/4542; cz. II. rozdz. II. Normy samowykonalne
w międzynarodowym prawie konfliktów zbrojnych, s. 21-60,  opracowanie bibliografii
i źródeł prawa (całość ss. 211), WSO, AON, Warszawa 2001, BG AON, sygn. S/4917.

8. Niektóre uwarunkowania skuteczności działania kadr administracji publicznej     w zakresie bezpieczeństwa państwa. Praca naukowa wykonana w ramach tematu „EDU-KADR 3” pod. kier.  mjr. dr. J. S.  Kardasa, rozdział III. O skuteczności działania kadr administracji publicznej w aspekcie prawnym, s. 37-81,  (całość ss. 125),  AON, Warszawa 2002,
BG AON sygn. S/5277.

9. Opinia do projektu konstytucji  w zakresie kierowania obronnością państwa - dla  potrzeb Zespołu Programowego AWS, maszynopis, Warszawa 1997. Opinia do wglądu
w archiwum dokumentacji AWS.

10. Opinia do projektu nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony -  dotyczy wojsk Obrony Terytorialnej - dla potrzeb Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, maszynopis,  Warszawa 1999. Opinia do wglądu w Bibliotece Sejmowej.

11. Opinia do projektu ustawy - o zasadach pobytu i przemieszczania się obcych wojsk przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (druk sejmowy nr 1107) - dla potrzeb Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, maszynopis, Warszawa 1999. Opinia do wglądu
w Bibliotece Sejmowej.

12. Ekspertyza nt. „Implementacja do polskiego porządku prawnego zasad zawartych
w protokołach dodatkowych z 1977 r. do konwencji genewskich z 1949 r. -odpowiedź na pismo nr 707/20/99 z dnia 07. 04. 1999 r. Departamentu Prawnego MON, maszynopis, Warszawa 1999. Ekspertyza  do wglądu w archiwum Departamentu Prawnego MON.

13. Ekspertyza   nt. „Upowszechniania norm międzynarodowego prawa humanitarnego
konfliktów zbrojnych  zawartych w protokołach dodatkowych z 1977 r. do konwencji genewskich z 1949 r.-dla potrzeb Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Sprawozdanie za rok 2001-2002. Odpowiedź  na pismo Sekretarza Generalnego ONZ. Ekspertyza  do wglądu
w archiwum MSZ.

14. Ekspertyza  prawna. Definicja prawna pojęć „zajęcie” i „zarekwirowanie” w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego RP. Dla potrzeb aktów wykonawczych do ustawy
o stanie wojennym i kompetencjach Naczelnego Dowódcy. W odpowiedzi na pismo Departamentu Prawnego MON z dnia 20 października 2003 r. 313/16/2003/MM. Ekspertyza  do wglądu w archiwum Departamentu Prawnego MON.

15. Referat pt. „Ograniczenia prawne dotyczące stosowania zapór wodnych” wygłoszony
na sympozjum naukowym w dniu 19 marca 2002 r., w: Sposoby tworzenia zapór wodnych
i organizacja ich pokonywania w działaniach taktycznych. Materiały z sympozjum naukowego, konsultacja  płk dr inż. P. Cieślar, s. 33-38, (całość ss. 92), AON, WWL, Katedra Wsparcia Działań, BG AON sygn. S/5112.

16. Raport „Niektóre aspekty upowszechniania, kształcenia i szkolenia w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w Wojsku Polskim
w latach 1990-2004, AON, Warszawa 2004. Został wysłany do MSZ, MON, PCK oraz przewodniczącego i  wiceprzewodniczącej Sejmowej  Komisji Obrony Narodowej w 2007 roku.

17. Recenzje prac studyjnych:

a)      J. Bielak, Prawno-polityczne aspekty zbrodni szpiegostwa, praca studyjna,
ss. 77,  ZPSSZ, WSO, AON, Warszawa 2000. Praca do wglądu w archiwum AON,

b)      J. Woś, Funkcjonowanie Straży Granicznej RP a integracja z Unią Europejską
w ramach III filaru Unii Europejskiej, praca studyjna, ss. 63,  ZPSSZ, WSO, AON, Warszawa 2000. Praca do wglądu w archiwum AON,

c)      P. Wierzbicki, Od „okrągłego stołu” do Sojuszu Północnoatlantyckiego: dekada     kształtowania nowej polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, praca studyjna, ss. 69, ZPSSZ, WSO, AON, Warszawa 2000. Praca do wglądu w archiwum AON,

d)     L. Detko, Zarządzanie kryzysowe na terenie powiatu zamojskiego, praca studyjna,
ss. 74, ZPSBN, WSO, AON, Warszawa 2002. Praca do wglądu w archiwum AON,

e)       Z. Ciołek, Forum współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, praca studyjna, ss. 49,  ZPSSZ, WSO, AON, Warszawa 2002. Praca do wglądu w archiwum AON,

f)        R. Kowalczyk, Rola attaszatów wojskowych w Polsce w latach 1990- 2001, praca studyjna, ss. 29,  ZPSSZ, WSO, AON, Warszawa 2002. Praca do wglądu w archiwum AON.

18. Recenzja prac doktorskich, magisterskich i licencjackich na potrzeby PCK w latach 2000-   2004. Członek jury ogólnopolskiego konkursu na prace z prawa humanitarnego oraz    historii idei ruchu czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca. Protokoły w archiwum  Ośrodka Upowszechniania Prawa Humanitarnego przy ZG PCK.

VI. Kierowanie pracami magisterskimi, licencjackimi, dyplomowymi i studyjnymi.

1. Z. Kowalik, Rola i zadania Polskiego Czerwonego Krzyża w upowszechnianiu międzynarodowego prawa humanitarnego w latach 1998-2003, praca magisterska,
ss. 147, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wydział Pedagogiczny, Płock 2004. Praca do wglądu w archiwum Szkoły Wyższej w  Płocku.

2. M. Krzysztofik, Działalność organizacji humanitarnych na rzecz ochrony ofiar wojny, praca magisterska, ss. 93, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wydział Pedagogiczny, Płock 2004. Praca do wglądu w archiwum Szkoły Wyższej w  Płocku.

3. A. Ciesielski, Edukacja w zakresie prawa humanitarnego w Wojsku Polskim w latach 1991-2003, praca magisterska, ss. 131, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wydział Pedagogiczny, Płock 2004. Praca do wglądu w archiwum Szkoły Wyższej
w  Płocku.

4. W. Frątczak, Ochrona ludności cywilnej w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych,  praca magisterska, ss. 87, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wydział Pedagogiczny, Płock 2004. Praca do wglądu w archiwum Szkoły Wyższej w  Płocku.

5. K. Kłobuszewski, Osoby uczestniczące w międzynarodowych i niemiędzynarodowych

konfliktach zbrojnych, praca magisterska, ss. 117, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
w Płocku. Wydział Pedagogiczny, Płock 2004. Praca do wglądu w archiwum Szkoły   Wyższej w  Płocku.

6. M. Baranowski, Operacje pokojowe jako ważny instrument bezpieczeństwa międzynarodowego, praca magisterska, ss. 144, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
w Płocku. Wydział Pedagogiczny, Płock 2004. Praca do wglądu w archiwum Szkoły Wyższej w  Płocku.

7.   T. Uniatowski, Narodziny idei ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, praca licencjacka, ss. 89, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wydział Politologii, Płock 2004, Praca do wglądu w archiwum Szkoły Wyższej w  Płocku.

8.   Z. Kowalik, Aspekty polityczne i prawne użycia wojsk w operacjach pokojowych, praca dyplomowa, ss. 67, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Kwalifikowane Studia Podyplomowe, Płock 2004. Praca do wglądu w archiwum Szkoły Wyższej
w  Płocku.

9.  W. Frątczak, Edukacja w zakresie użycia siły (ROE) w operacjach pokojowych, praca dyplomowa, ss. 67, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Kwalifikowane Studia Podyplomowe, Płock 2004. Praca do wglądu w archiwum Szkoły Wyższej
w  Płocku.

10. M. Krzysztofik, Osoby uprawnione do otrzymania statusu jeńców wojennych, praca dyplomowa, ss. 57, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Kwalifikowane Studia Podyplomowe, Płock 2004. Praca do wglądu w archiwum Szkoły Wyższej
w Płocku.

11. A. Pławecki, Działanie organów samorządu terytorialnego w niektórych sytuacjach kryzysowych, praca dyplomowa, ss. 81, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
w Płocku. Kwalifikowane Studia Podyplomowe, Płock 2004. Praca do wglądu
w archiwum Szkoły Wyższej w Płocku.

12. K. Sarnowski, Zakazy i ograniczenia w stosowaniu środków walki we współczesnych konfliktach zbrojnych, praca dyplomowa, ss. 62, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
w Płocku. Kwalifikowane Studia Podyplomowe, Płock 2004. Praca do wglądu
w archiwum Szkoły Wyższej w Płocku.

13. P. Wyka, Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych, praca dyplomowa, ss. 49, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Kwalifikowane Studia Podyplomowe, Płock 2004. Praca do wglądu w archiwum Szkoły Wyższej w  Płocku.

14. W. Święchowicz,  Status jeńców wojennych w świetle międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, praca studyjna, ss. 81,  ZPSSZ, WS0, AON, Warszawa 2000. Praca do wglądu w archiwum AON.

15. D. Kielczyk, Certyfikaty bezpieczeństwa osobowego NATO i UZE w świetle ustawy
o ochronie informacji niejawnych, praca studyjna, ss. 37, ZPSSZ, WSO, AON, Warszawa

2000. Praca do wglądu w archiwum AON.

16. K. Piskulski,  Państwo neutralne a międzynarodowy konflikt zbrojny, praca studyjna,
ss. 94, ZPSSZ, WSO, AON, Warszawa 2000. Praca do wglądu w archiwum AON.

17. W. Netkowski, Wykorzystanie bazy szkoleniowej Wojska Polskiego przez państwa NATO

na przykładzie Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Ustce, praca studyjna,
ss. 46, ZPSSZ, WSO, AON, Warszawa 2000. Praca do wglądu w archiwum AON.

18. Z. Cieślik, Zbrodnie wojenne w statucie Stałego Międzynarodowego Sądu Karnego,  praca

studyjna, ss. 83, ZPSPKZ, WSO, AON, Warszawa 2001. Praca do wglądu w archiwum
AON.

19. W. Bieńkowski, Miny przeciwpiechotne w świetle prawa międzynarodowego, praca studyjna, ss. 122, ZPSPKZ, WSO, AON, Warszawa 2001, Praca do wglądu
w archiwum AON.

20. A. Jóźwiak, Prawo stosowania siły i użycia broni w operacjach pokojowych ONZ, praca studyjna, ss. 79, ZPSPKZ, WSO, AON, Warszawa 2001. Praca do wglądu w archiwum AON.

21. G. Kurant, Sytuacja prawna ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, praca studyjna, ss. 64,  ZPSPKZ, WSO, AON, Warszawa 2001. Praca do wglądu w archiwum AON.

22. T. Śnieciński, Status uchodźcy w prawie wewnętrznym RP, praca studyjna, ss. 92, ZPSSZ,

WSO, AON, Warszawa 2001. Praca do wglądu w archiwum AON.

23.   J. Wiśniewski, Ochrona ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego, praca dyplomowa, ss. 51, SPZSZ, SGSP, Warszawa 2002. Praca do wglądu w archiwum SGSP

24.   K. I. Ostachowski,  Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym, praca studyjna,

ss. 45,  ZPSOP, AON, Warszawa 2002. Praca do wglądu w archiwum AON.

25. J. Łuszczykiewicz, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w instrukcjach i regulaminach wojsk inżynieryjnych, praca studyjna, ss. 75, ZPSBN, WSO,  AON, Warszawa 2002. Praca do wglądu w archiwum AON.

26. W. Kaszyński, Zadania dla wojska w zakresie ochrony dóbr kultury – nowe standardy,
praca studyjna, ss. 86, ZPSBN, WSO, AON,  Warszawa 2002. Praca do wglądu    
w archiwum AON.

27.  Z. Stakun, Zagrożenie bezpieczeństwa RP przestępczością zorganizowaną, praca  
studyjna,   ss. 87, ZPSBN, WSO, AON, Warszawa 2002. Praca do wglądu  w archiwum 
AON.

28. J. Suchorski,  Polityczno-prawne aspekty konfliktów zbrojnych, praca studyjna, ss.  51, ZPSBN,  WSO, AON, Warszawa 2002. Praca do wglądu  w archiwum AON.

29. K. Wilamowski, Rola organizacji pozarządowych w zakresie prawa humanitarnego,

ss. 47, ZPSBN, AON, Warszawa 2004. Praca do wglądu w archiwum AON.

30. Ł. Majewski, Sygnały rozpoznawcze w świetle prawa konfliktów zbrojnych,
ss. 61, ZPSBI, AON, Warszawa 2004. Praca do wglądu  w archiwum AON.

 

Wykaz prac licencjackich i magisterskich napisanych pod moim kierownictwem
w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie

1. Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony państwa, praca licencjacka, s. 63,  WSDG
w Warszawie. Wydział Ekonomii, Warszawa 2002. Praca do wglądu  w archiwum WSDG.

2.  E. Kozłowska, Ochrona danych osobowych jako prawo do zachowania prywatności, praca   licencjacka, ss. 72, WSDG. Wydział Ekonomii, Warszawa 2002. Praca do wglądu  w archiwum WSDG.

3. J. Mazurek, Zagadnienie obywatelstwa w prawie administracyjnym RP praca licencjacka, ss. 71, WSDG Wydział Ekonomii, Warszawa 2002. Praca do wglądu w archiwum WSDG.

4. E. Beczek, Zjawisko bezrobocia na przykładzie powiatu ryckiego w latach 1999-2001,
praca licencjacka, ss. 75, WSDG  Ekonomii, Warszawa 2002.

5. M. Koczywąs, Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska

na przykładzie Gminy Głuchów w latach 1998-2002,  praca licencjacka, ss. 68, WSDG Warszawa 2003.

6. K. Kubera,  Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych przed integracją Polski
z Unią Europejską, praca licencjacka, ss. 77, WSDG. Wydział Ekonomii, Warszawa 2004.

7. I. Melion, Finansowanie inwestycji ekologicznych w gminie Obryte w latach 2000-

2003, praca licencjacka, ss. 70, WSDG Wydział Ekonomii, Warszawa 2004.

8. E. Zaleska, Polityka rozwoju regionalnego w świetle integracji Polski z Unią

Europejską, praca licencjacka, ss. 102, WSDG.    Wydział Ekonomii, Warszawa 2004.

9. M. Gryszka, Ocena systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Kielcach w latach

1998-2003, praca licencjacka, ss. 98, WSDG. Wydział Ekonomii, Warszawa 2004.

10. L. Małgorzata, Ewidencjonowanie ludności jako zadanie zlecone samorządom terytorialnym na przykładzie gminy Łuków w latach 2001-2003, praca licencjacka,  ss. 67, WSDG. Wydział Ekonomii, Warszawa 2004.

11. K. Harla, Zadania Dzielnicy Warszawa Bemowo w zakresie realizacji polityki ekologicznej w latach 2003-2004, praca licencjacka, s. 98, WSDG. Wydział Ekonomii,Warszawa 2004.

12. A. Kaczmarczyk, Zadania powiatu w zakresie kultury i turystyki na przykładzie  powiatu pułtuskiego w latach 1999-2003, praca licencjacka, s. 98, WSDG. Wydział Ekonomii, Warszawa 2004.

13. B. Gontarczyk, Prawo o aktach stanu cywilnego- zagadnienia administracyjnoprawne na przykładzie gminy Kołbiel w województwie mazowieckim w latach 1998-2003, praca licencjacka, s. 87, WSDG. Wydział Ekonomii, Warszawa 2004.

14. M. Sztuka,  Wpływ budowli produkcyjno-magazynowych na środowisko naturalne na

podstawie projektu inwestycji firmy AGD Pasterski w Kobyłce, praca licencjacka,
s. 66, WSDG. Wydział Ekonomii, Warszawa 2004.

15. I. M. Gepert, Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, praca licencjacka, s. 60, WSDG. Wydział Ekonomii, Warszawa 2004.

16.  J. Permanicka, Nadzór nad samorządem terytorialnym na przykładzie powiatu  pułtuskiego praca  licencjacka, s. 78, WSDG. Wydział Ekonomii, Warszawa 2004

17. M. Lewandowska, Ochrona środowiska na terenie gminy Stanisławów w zakresie    gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki wodno-ściekowej w latach 2001-  2003, praca licencjacka, ss. 74. WSDG. Wydział Ekonomii, Warszawa 2004.

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.polityka prywatnościo.

Akceptujesz pliki cookie?

EU Cookie Directive Module Information