Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu
Administracja rządowa wobec wyzwań bezpieczeństwa państwa, red. nauk. S. Zalewski, Bielsko-Biała 2007.
Administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopolsce. Służby, inspekcje i straże, red. nauk. Jerzy Konieczny, GARMOND, Poznań 2010.
Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa, red. nauk. Z. Piątek,
B. Wiśniewski, A. Osierda, Bielsko-Biała, Warszawa 2007.
Administracja publiczna w systemie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska, praca zbiorowa pod red. K. Liedla, J. Prońko, B. Wiśniewskiego, Bielsko-Biała, Warszawa 2007.
Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
Bezpieczeństwo bez granic. Zadania Policji, administracji rządowej i samorządowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. J. Ziółkowski, Wydawnictwo WSZPiA, Lublin 2004.
Bezpieczeństwo lokalne. Zagrożenia, integracja, strategia działania, praca zbiorowa pod red. Antoniego Osierdy, Bielsko-Biała 2008.
Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Piątek, R. Podgórzańska, Szczecin 2007.
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Haliżak, R, Zięba, UW, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1997.
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, pod red. R. Jakubczaka i J. Flisa, Bellona, Warszawa 2006.
Bezpieczeństwo Polski u progu XXI wieku, red. J. Ziółkowski, Wydawnictwo WSZiA, Lublin 2004.
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. nauk. R. Zięba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Szkoła Główna w Warszawie, pod red. K. Żukrowskiej i M. Grącik, Warszawa 2006.
Bezpieczeństwo państwa. Wybrane zagadnienia, red. nauk. K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2009.
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. nauk. S. Sulowski, M. Brzeziński, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009.
Bezpieczny Obywatel – bezpieczne państwo pod red. J. Widackiego i J. Czapskiej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998.
Bogdanowski J., Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, PWN, Warszawa-Kraków 1996.
Borradori G., Filozofia w czasach terroru. Rozmowy z Jurgenem Habermasem i Jacqus’em Derridą, Warszawa 2008.
Brataniec K., Zachód i islam. Dylematy relacji, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
Bruce S., Fundamentalizm, (przełożył Sławomir Królak), Sic!, Warszawa 2006.
Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
Buksiński T., Współczesne filozofie polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań 2006.
Buraczyński J., Roztocze. Dzieje osadnictwa, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza
w Lublinie, Lublin 2008.
Cohen R., Ahearn F., Handbook for Mental Health Care of Disaster victims, John Hopkins University Press, Baltimore and London. Dunning, C. (1988).
Corm G., Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003.
Corm G., Religia i polityka w XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007.
Crapanzano, V., Literalism in America from the Pulpit to the Bench, Paperback 2001.
Czynić świat bardziej bezpiecznym: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Ryszardowi Rosie, T. 1 i 2, red. nauk. A. Cudowska, J. Kunikowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, wyd. II poprawione i uzupełnione, Zakamycze Kraków 2003.
Dubaj S., Jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza stacjonujące w Chełmie i w strefie nadgranicznej w latach 1945-1991, w: Jednostki wojskowe Ziemi Chełmskiej w latach 1918-2006, cz. I, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Chełm 2006.
Dominiak M., Dubaj S., Organizacja obrony narodowej w sytuacji kryzysu i zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Zadania Straży Granicznej w tym zakresie na przykładzie praktycznych działań realizowanych przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej, AON, Warszawa 2004.
Dominiak M., Dubaj S., Przestępczość graniczna zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego- wybrane aspekty praktyczne na przykładzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w: Otwarcie granic rynku a perspektywa BYĆ i MIEĆ człowieka oraz narodu, red. A., Kuś, P. Witkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
Dudek B., Zaburzenia po stresie traumatycznym, GWP, Gdańsk 2003.
Dybaś B., Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Toruń 1998.
Dziubka K., Szlachta B., Nijakowski L. M., Idee i ideologie we współczesnym świecie, PWN, Warszawa 2007.
Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania pod red. M. A. Murzyn i J. Purchli, Kraków 2007.
Encyklopedia socjologii, red. Z. Bokszański, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
Fundamentalizm i kultury, pod red. M. Szulakiewicza i Z. Karpusa, UMK,Toruń 2005.
Gąska M., Kompetencje organów władzy wykonawczej w dziedzinie obronności państwa i sił zbrojnych, AON, Warszawa 2002.
Gąska M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2001.
Gąska M., Uprawnienia Prezydenta w zakresie zwierzchnictwa sił zbrojnych, obronności
i bezpieczeństwa państwa na czas pokoju i wojny, w: Konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny. Uwarunkowania organizacyjno-prawne, publikacja pokonferencyjna KUL, Stalowa Wola 2009.
Gąska M., Włączanie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych do prawa wewnętrznego RP, w: Konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny. Uwarunkowania organizacyjno-prawne, publikacja pokonferencyjna KUL, Stalowa Wola 2009.
Gołębiewski J., Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Grocki R., Vademecum zagrożeń, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
Górak J., Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990.
Hauser B., Czytając Clausewitza, PISM, Warszawa 2008.
Hołyst B., Policja na świecie, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.
Huntington P. S., Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 2007.
Ignatowicz A., Przygotowanie obronne społeczeństwa w Polsce (1921-1939), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.
Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór, cz. 1 pod.red. A. Wojtaszaka i D. Wybranowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
Janeczek A., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początków XVII wieku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 1993.
Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, LexisNexis, Warszawa 2007.
Kitler W., Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce, AON, Warszawa 2002.
Konstytucyjny obowiązek obrony ojczyzny. Uwarunkowania organizacyjno-prawne, (publikacja pokonferencyjna), KUL, Stalowa Wola 2009.
Kobyliński Z., Własność dziedzictwa kulturowego, Warszawa 2009.
Krawczyk A., Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
Kryzysy, katastrofy, kataklizmy: zjawiska współczesnej cywilizacji, red. K., Popiołek., Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, (seria książkowa „Czasopisma Psychologicznego”, Poznań 2004.
Księżopolski K. M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Kolor Plus, Warszawa 2004.
Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009.
Lipczyński A., Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych, Difin, Warszawa 2007.
Lis-Turlejska M., Traumatyczny stres. Koncepcje i badania, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1998.
Łastawski K., Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Maslow A. H., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
Marszałek P. K., Polskie prawo stanów szczególnych 1918-1939. Wybór źródeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
Mażewski L., Stany nadzwyczajne w Polsce w latach 1918-1989. Szkic ustrojowo-polityczny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
Mażewski L., Bezpieczeństwo publiczne. Stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1918-2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, Marian Flemming, uzupełnienie i redakcja, M. Gąska, E. Mikos-Skuza, AON, Warszawa 2003.
Modrzewski A. F., O naprawie Rzeczypospolitej, Wydawnictwo E*WENDE&Ska, Warszawa 1914
Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Misiuk A., Historia Policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przykład wielokulturowej tradycji Polski i Ukrainy, red. A. Frejlich, B. Skrzydlewska, KUL, Lublin 2008.
Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach niemilitarnych, AON, Warszawa 2007.
Noce V., Kolekcja egoisty. Szalona przygoda notorycznego złodzieja dzieł sztuki i inne pouczające historie, Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Warszawa 2008.
Nowakowski Z., Rajchel K., Wypadki drogowe. Prawo o ruch drogowym, Warszawa 2003.
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek i studentów pod red. R. Jakubczaka, Bellona, Warszawa 2003.
O zabytkach. Opieka. Ochrona. Konserwacja, pod red. T. Rudkowskiego, Warszawa 2005.
Ogrodzki P., Ochrona indywidualna zabytków i dzieł sztuki w muzeach, OOZP, Warszawa 2008.
Paśnik J., Straż Graniczna. Prawne podstawy działania i uprawnień, Wydawnictwo Kodeks, Warszawa 2003.
Parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa. Zasady, mechanizmy i praktyki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, UJ Kraków 2002.
Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer, Kraków 2003.
Policja w strukturach administracji publicznej, materiały poseminaryjne pod red. A. Babińskiego i P. Bogdalskiego,WSPolicji, Szczytno 2005.
Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku: studia historyczne i politologiczne, pod red. W. Hładkiewicza , M. Szczerbińskiego, Zielona Góra –Gorzów Wielkopolski 2009.
Prawo Unii Europejskiej. Wybór Dokumentów, Wydawnictwa Szkolne PWN, ParkPrawo, Warszawa-Bielsko-Biała 2010.
Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Temida 2, Warszawa 2005.
Prońko J., Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała 2007.
Prońko J., Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego, Wyższa Szkoła w Bielsku –Białej, Bielsko-Biała 2010.
Przygotowanie psychofizyczne oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych, red. nauk. K. Klukowski,
J. Klimczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno, t. 9, Szczytno 2005.
Skubiszewski K., Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1997.
Samorząd terytorialny w obronie narodowej Rzeczypospolitej Polskiej,
pod red. W. Kitlera, AON, Warszawa 2005.
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1988.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, pod. red. B. Balcerowicza , AON, Warszawa 2002.
Smaga M., Administracja publiczna w czasie klęski żywiołowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1994.
Stefanowicz J., Bezpieczeństwo współczesnych państw, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984.
Stemplowski R., Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, PISM, wyd. II rozszerzone, t. II-Aneksy, Warszawa 2007.
Szahaj A., Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunistami a sprawa polska, ALETHEIA, (seria Biblioteka Polityczna ALETHEA), Warszawa 2009.
Sztuka wojenna. Konteksty teoretyczne i praktyczne pod red. M. Krauze i B. Szulca, Wydawnictwo Adama Marszałek, Toruń 2001.
Sykulski L., Geopolityka. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2009.
System reagowania kryzysowego, red. nauk. J. Gryz, W. Kitler, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura- Charakter-Obszary, red. nauk. Jarosław Gryz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
Szczygieł R., Lokacje miast w Polsce XVI wieku, Lublin 1989.
Szymonik, A., Logistyka w bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2010.
Świeżawski A., Ziemia Bełska. Zarys dziejów politycznych do 1492, Częstochowa 1990.
Ura E., Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1988.
Ura E., Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Wawrzyk P., Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Wawrzyk P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Wentz, R. E., American Religious Traditions: The Shaping of Religion in the United States, Fortress Press, Minneapolis 2003.
Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, Warszawa 1973.
Wiśniewska M., Wyszczelski L., Bezpieczeństwo narodowe Polski w latach 1918-1939- teoria i praktyka, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2009.
Wiśniewski E., Metodyka wojskowych badań naukowych, cz. I, ASG, Warszawa 1982.
Witkowski L., Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa 2009.
Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, DANMAR, Warszawa 2005.
Wołpiuk W. J., Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, red. W., Badura-Madej, Interart, Warszawa 1996.
Zadania administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, red. nauk. W. S. Kucharski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2009.
Zalewski L., Z epoki renesansu i baroku na Lubelszczyźnie, Lublin 1949.
Zamek i przestrzeń społeczna w Europie środkowej i wschodniej, red. M. Antoniewicz, Warszawa 2002.
Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, red. J. Czapska, W. Krupiarz, Warszawa 1999.
Zarządzanie bezpieczeństwem, red. P. Tyrała, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
Zarządzanie bezpieczeństwem. Wybrane zagadnienia ochrony ludności, praca zbiorowa pod red. J. Wolanina, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, t. 3, EDURA, Warszawa 2003.
Zarządzanie bezpieczeństwem regionu, red. J. Ziółkowski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2004.
Zarządzanie kryzysowe w Polsce red. naukowa M. Jabłonowski, L. Smolak, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2007.


Artykuły
Bielecki T., Belgijskie szkoły zakazują noszenia chust muzułmańskich Gazeta Wyborcza
z 14 .09. 2009 r.
Bolesta S., Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, Studia Prawnicze 1983, nr 1.
Fiedmman M., Current and future drug treatment for posttraumatic stress disorder patients, Psychiatric Annals 1998, nr 28(8).
Gałuszka J., Powiatowe komisje bezpieczeństwa i porządku, Gazeta Policyjna 2004, nr 15.
Halny P., (A. Wawryniuk), Skonał przywiązany do drzewa, Tygodnik Chełmski 1996, nr 51-52.
Halny P. (A. Wawryniuk), Epilog zbrodni, Tygodnik Chełmski 1997, nr 5.
Heitzman J., PTSD jako następstwo klęski żywiołowej, Psychiatra Polska 1998,
nr XXXII (nr 1).
Janik M., Zakaz noszenia islamskich chust na ulicy, Dziennik. pl z 23 .12. 2009 r.
Jędrusik M., Wrogowie meczetu w stolicy, Gazeta Wyborcza z 25. 03. 2010 r.
Korycki S., Z zagadnień prawnych przygotowania państwa do wojny obronnej, ZN AON 1999, nr 1.
Kukułka R., Nowe uwarunkowania i wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego Polski , Wieś i Państwo 1995, nr 1.
Lentowicz Z., Armia do stu milimetrów, Rzeczpospolita z 3 marca 1998 r.
Lis-Turlejska M., Radzenie sobie ze skutkami skrajnie traumatycznych przeżyć, Nowiny Psychologiczne 1993, nr 4.
Lifton R. J., Olson E., Ludzki wymiar kataklizmu, Nowiny Psychologiczne 1987, nr 5.
Matulka Z., Aksjologiczne założenia dydaktyki w świetle filozofii personalistycznej, Toruńskie Studia Dydaktyczne 1993, nr 2.
Molek W., Wojciszko M., Rola i miejsce administracji publicznej w województwie w przygotowaniach obronnych, ZN Towarzystwa Wiedzy Obronnej 2006, nr 4.
Ogrodzki P., Wandale w kościołach, Cenne, bezcenne, utracone 2009, nr. 4.
Ogrodzki P., Muzea ciągle zagrożone. Kradzież w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Cenne, bezcenne, utracone 2010, nr 1.
Popie A., Gród Wołyń. Z zagadnień osadnictwa wczesnośredniowiecznego na pograniczu polsko-ruskim, Studia Wczesnośredniowieczne, t. 4, 1953.
Solawa Z., Sytuacja na granicy Polski w latach 1998-2001, Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Kętrzynie, Biuletyn 2003, nr 3.
Stein B., Społeczność w obliczu katastrofy, Nowiny Psychologiczne 1996, nr 3.
Stawecki T., Świętokradztwo, Kurier Lubelski z 10.04. 2004 r.
Piotrowski A., Na meczet była już Ochota, Polityka z 24.04. 2010 r.
Winiarski M., Edukacja i Dialog 2000, nr 9.
Włodarski B., Wołyń pod rządami Rurykowiczów i Jerzego Trojdenowicza, Rocznik Wołyński, t. 3, 1934.

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.polityka prywatnościo.

Akceptujesz pliki cookie?

EU Cookie Directive Module Information