Sprawdzian

1. Zdefiniuj podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego:……………………
a) planowanie cywilne ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) siatka bezpieczeństwa……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) mapa ryzyka …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) mapa zagrożenia……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) sytuacja kryzysowa…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
f) zdarzenie o charakterze terrorystycznym …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Krajowego Zarządu …………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu ……..
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

5. Zarząd Województwa uczestniczy w realizacji zadań z ………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy…………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest:……….
…………………………………………………………………………………………………

8.W skład planów zarządzania kryzysowego wchodzą następujące elementy
1)………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Plan główny planu zarządzania kryzysowego zawiera następujące elementy
a) ………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych w planie zarządzania kryzysowego zawiera:
a) :…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
d)……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

11. Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


12. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego zawiera następujące elementy:
a) ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
b) ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
c) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
d) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e)……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
f) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

13. Załączniki funkcjonalne planu głównego zawierają następujące elementy………………..
a) ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
b) ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
c) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
d) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e)……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
f) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
g)………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
h) ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
i) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
j) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
k)……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
l) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

14. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego to organ …………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
powołany na mocy ustawy …………………………………………………………………….


15. Wymień skład Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


16. Wymień uprawnienia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Co to jest i jaką rolę pełni Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18. Centra zarządzania kryzysowego tworzą …………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


19. Funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego pełni…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

20. Podstawą prawną funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego jest
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

21. Podstawy prawne funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne tworzy (podaj nazwę aktu normatywnego i datę uchwalenia)…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22.Wymień podstawowe zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23. System Państwowe Ratownictwo Medyczne tworzy się w celu …………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

24. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez
1)………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………
4)………………………………………………………………………………………………..
5) ……………………………………………………………………………………………..
6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

25. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniom poprzez……
1) ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
3) ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

26. Działania ratownicze polegają na czynnościach podjętych w celu…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

27. System powiadania ratunkowego dokonuje integracji ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

28. Wymień zadania systemu powiadamiania ratunkowego……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

29. Wymień akty prawne regulujące stany nadzwyczajne w RP……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

30. Wymień akty wykonawcze do ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 2007 r…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

31. Na podstawie ustawy z 2001 r. prawo wodne podaj definicję i rodzaje powodzi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

32. Co to jest potencjał logistyczny ……………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

33. Co to są rezerwy mobilizacyjne i gospodarcze………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34. Co to jest łańcuch logistyczny ?...........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

35. Na czym polega organizacja zabezpieczenia logistycznego ?

36. Do aktów normatywnych wspomagających proces zarządzania kryzysowego zaliczamy:

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.polityka prywatnościo.

Akceptujesz pliki cookie?

EU Cookie Directive Module Information