Test

1. Zaznacz prawidłową nazwę i datę uchwalenia ustawy: Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego:
a) ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
b) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. –prawo wodne,
c) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
d) ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,
e) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
f) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., o ochronie przeciwpożarowej,
g) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
h) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności,

2. Na terytorium RP zarządzanie kryzysowe sprawuje:
a) Prezydent RP, b) Rada Bezpieczeństwa Narodowego, c) Prezes Rady Ministrów, d) Rada Ministrów, e) NATO

3. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym podkreśl organy zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej:
a) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, b) Siły Zbrojne RP, c) Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
d) Minister Koordynator Służb Specjalnych, e) wojewoda, f) Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego,
g) Starosta i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

4. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym Prezydenta:
a) w zakresie bezpieczeństwa i obronności, b) w zakresie bezpieczeństwa powszechnego,
c) w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, d) w zakresie promocji obronności,
e) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i narodowego.

5. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym podkreśl organy zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji samorządowej:
a) Starosta, b) Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, c) Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, d) wójt, e) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, f) Komisariat Policji,
g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

6. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego funkcjonuje na podstawie :
a) art. 11 ustawy z 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony, b) art. 11 ustawy z 2010 r .o bezpieczeństwie i obronności, c) na podstawie art. 135 Konstytucji z 1997 r. d) na podstawie art. 26 Konstytucji z 1952 r. , e) na podstawie art. 26 Konstytucji z 1997 r.

7. Czuwa na przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodległości jego terytorium. O kogo chodzi:
a) Prezydenta RP, b) Premiera, c) Radę Ministrów, d) Ministra Obrony Narodowej i Prezydenta, e) szefa Sztabu Generalnego WP.

8. Zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z 2007 r. to działalność organów administracji publicznej będąca elementem:
a) kierowania bezpieczeństwem narodowym,
b) kierowania obronnością i bezpieczeństwem państwa, c) reagowania kryzysowego, d) obrony cywilnej.

9. Szefem Obrony Cywilnej Kraju jest:
a) wójt gminy, b) starosta, c) Rada Ministrów, d) Komendant Główny PSP, e) Minister Obrony Narodowej,
f) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

10. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
a) zaopatrzenia w energię i paliwa, b) łączności i sieci teleinformatycznych, c) finansowe, d) ochrony zdrowia,
e) transportowe i komunikacyjne, f) ratownicze, g) zapewniające ciągłość działania administracji samorządowej ,
h) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej
11. Zadania z zakresu planowania cywilnego obejmują:
a) przygotowanie planów zarządzania kryzysowego,
b) przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych,
c) przygotowanie i utrzymanie zasobów niezbędnych do wykonywania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego,
d) utrzymanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego,
e) przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
f) zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wynika z odrębnych przepisów,
g) zapewnienie ludziom warunków przetrwania w czasie wojny i okupacji.

12. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
a) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych, b) planowania cywilnego,
c) planowania wojskowego, d) planowania na wypadek sytuacji kryzysowych.

13. Okresowe realizowanie etapów: analizowania, programowania, opracowywania planu lub programu, jego wdrażanie, testowanie i uruchamianie na mocy ustawy z zarządzaniu kryzysowym nazywamy
a) cyklem planowania, b) cyklem wychowania, c) cyklem uświadamiania i realizacji, d) mapą ryzyka zagrożenia.

14. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na:
a) zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
b) przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,
c) reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
d) usuwaniu ich skutków,
e) odtwarzaniu gotowości mobilizacyjnej sił zbrojnych,
f) odtwarzaniu zasobów i infrastruktury,
g) odtwarzaniu gotowości mobilizacyjnej państwa,
h) przygotowaniu do udziału sił policyjnych i wojskowych w misji stabilizacyjnej i kryzysowej.

15. Ochrona infrastruktury krytycznej polega na:
a) wszelkich działaniach do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobieżenia zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom,
b) ograniczeniu i neutralizacji skutków sytuacji kryzysowych oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie,
c) mobilizacji gospodarki narodowej,
d) powoływaniu do służby w obronie cywilnej.

16. Zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu nazywamy:
a) katastrofą naturalną, b) klęską pożarniczą, c) awaria techniczną, d) klęską żywiołową.

17. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny zapewnia:
a) Rada Ministrów, b) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, c) Minister Obrony Narodowej,
d) Prezes Rady Ministrów, e) Komendant Główny Policji

18. Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa zapewnia:
a) Rada Ministrów, b) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, c) Minister Obrony Narodowej,
d) Prezes Rady Ministrów, e) Minister Spraw Zagranicznych

19. Zgodnie z ustawą z 1997 r. o działach administracji rządowej zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna obejmuje dział:
a) sprawy wewnętrzne, b) sprawy zagraniczne, c) sprawy gospodarki wodnej, d) obrony narodowej

20. Plany zarządzania kryzysowego tworzą się na szczeblu:
a) wojewódzkim, b) powiatowym, c) gminnym, d) na szczeblu krajowym,
e) na szczeblu ministrów kierujących działami administracji rządowej, f) kierowników urzędów centralnych.
g) rejonowym

21. Raport o Zagrożeniach Bezpieczeństwa Narodowego sporządzają:
a) ministrowie kierujący działami administracji rządowej, b) kierownicy urzędów centralnych,
c) wojewodowie, d) starostowie, e) wójtowie.

22. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej przyjmuje w drodze uchwały:
a) Rada Ministrów, b) Prezydent, c) Komitet Obrony Kraju, d) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
e) Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

23. Dział sprawy wewnętrzne na podstawie ustawy o działach administracji rządowej z 1997 r. obejmuje sprawy: a) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, b) ochrony granicy państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców (…), c) zarządzania kryzysowego, d) obrony cywilnej, e) ochrony przeciwpożarowej, f) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych (…), g) ochrony przeciwpowodziowej .

24. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej określa:
a) narodowe priorytety, cele, wymagania oraz standardy, służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
b) ministrów kierujących działaniami administracji rządowej odpowiedzialnych za systemy ochrony infrastruktury krytycznej
c) kierowników urzędów centralnych odpowiedzialnych za systemy ochrony infrastruktury krytycznej,
d) szczegółowe kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla funkcjonowania państwa i zaspokojenia potrze obywateli,
e) funkcjonowanie obrony cywilnej,
f) funkcjonowanie ochrony cywilnej.

25. Systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalne obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służąc zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorstw. Jest to definicja:
a) infrastruktury krytycznej
a) systemu bezpieczeństwa narodowego,
c) systemu zarządzania kryzysowego,
d) systemu gaśniczo- ratowniczego,
e) systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

26. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością: a) Policji,
b) Państwowej Straży Pożarnej, c) Straży Granicznej, d) Obrony Cywilnej Kraju, e) Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, f) Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, g) Biura Ochrony Rządu, h) systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

27. Zgodnie z art. 19 ustawy o działach administracji rządowej dział obrona narodowa obejmuje, w czasie pokoju, sprawy:
a) obrony Państwa oraz Sił Zbrojnych RP, b) udziału RP w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych (…), c) reagowania kryzysowego SZRP, d) mobilizacji i wojny, e) nadzoru na systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

28. Zgodnie z art. 33 ustawy o działach administracji rządowej dział zdrowie obejmuje sprawy:
a) organizacji i nadzoru na systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
b) organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej, c) ochrony zdrowia,
d) ratownictwa specjalistycznego.

29. Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad :
a) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
b) Głównym Inspektorem Sanitarnym
c) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
d) Agencja Mienia Sanitarnego.

30. Zgodnie z art. 11 ustawy o działach administracji rządowej dział gospodarka wodna obejmuje sprawy:
a) kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych,
b) ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej ,
c) budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych,
d) funkcjonowania obrony cywilnej.

31. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest
a) wojewoda, b) Marszałek województwa, c) Sejmik województwa.

32. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu jest
a) starosta, b) Zarząd powiatu, c) Rada Powiatu.

33. Może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia. Jest to stan:
a) klęski żywiołowej i sytuacji nadzwyczajnej,
b) stan klęski żywiołowej,
c) stan wyjątkowy,
d) stan wojenny,
e) stan wojny i klęski żywiołowej.

34. Ustawa określa tryb wprowadzenia i zniesienia stanu klęski żywiołowej, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego. O jaką ustawę chodzi:
a) ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie wyjątkowym,
b) ustawę z 18 kwietnia 2002 r. o sytuacjach nadzwyczajnych i wyjątkowych,
c) ustawę z dnia 19 kwietnia o stanie klęski żywiołowej,
d) ustawę z dnia 18 kwietnia o stanie nadzwyczajnym i stanie klęski żywiołowej,
e) ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

35. Stany kryzysowe to:
a) VI rozdział konstytucji z 1997 r.,
b) XI rozdział konstytucji z 1997 r.,
c) stany kryzysowe nie występują w konstytucji RP,
d) stany kryzysowe występują w konstytucji RP wspólnie ze stanami nadzwyczajnymiNaszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.polityka prywatnościo.

Akceptujesz pliki cookie?

EU Cookie Directive Module Information