KONCEPCJA REALIZACJI PRZEDMIOTU TEORIA BEZPIECZE?STWA

Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Zamo?ciu im. Szymona Szymonowica

dr Marek G?ska

Kierunek Politologia, specjalno??: polityka bezpiecze?stwa i reagowanie kryzysowe

Studia zawodowe stacjonarne. Rok akademicki 2009/2010

Semestr letni wyk?ady 30, ?wiczenia 30 godz. Forma zaliczenia egzamin ustny

KONCEPCJA REALIZACJI PRZEDMIOTU TEORIA BEZPIECZE?STWA

Cele przedmiotu:

 • Studenci powinni zna? i rozumie? kategorie bezpiecze?stwa,
 • Zna? opis i interpretacj? zjawisk towarzysz?cych bezpiecze?stwu,
 • Umie? dokonywa? analizy i oceny przyczynowo-skutkowej procesw zachodz?cych
  w obszarze bezpiecze?stwa

Tre?ci programowe:

1. Podstawy wiedzy o bezpiecze?stwie. Geneza, cele i tre?ci bezpiecze?stwa.
2. Tradycyjne i wsp?czesne poj?cie bezpiecze?stwa narodowego i mi?dzynarodowego.
3. Typologia bezpiecze?stwa narodowego.
4. Kryteria bezpiecze?stwa pa?stwa.
5. Doktrynalne i instytucjonalne przes?anki bezpiecze?stwa.
6. Znaczenie ideologicznych, religijnych i narodowo?ciowych czynnikw teorii bezpiecze?stwa.
7. Ewolucja pogl?dw na rol? mocarstw w kszta?towaniu bezpiecze?stwa narodowego i mi?dzynarodowego.
8. Koncepcje bezpiecze?stwa wybranych pa?stw.
9. Modele bezpiecze?stwa w stosunkach mi?dzynarodowych.
10. Prognoza rozwoju bezpiecze?stwa: uniwersalistyczna, oglnoeuropejska, euroatlantycka.

Metody dydaktyczne: wyk?ad z elementami prezentacji, prezentacja multimedialna, ?wiczenia, konsultacje.

Wyk?ady z tego przedmiotu obejmuj? zagadnienia kszta?tuj?ce wsp?czesn? teori? bezpiecze?stwa narodowego i mi?dzynarodowego. Studenci zostan? zapoznani z rozumieniem poj?cia i typologi? bezpiecze?stwa we wsp?czesnych stosunkach mi?dzynarodowych. Zostanie dokonane rozr?nienie mi?dzy bezpiecze?stwem narodowym i mi?dzynarodowym. Przedstawione zostan? podstawowe poj?cia zwi?zane z bezpiecze?stwem: polityka bezpiecze?stwa, doktryna, strategia, interes narodowy w dziedzinie bezpiecze?stwa. Uwypuklony zostanie dynamizm bezpiecze?stwa jako proces. Zostan? omwione takie poj?cia jak subiektywizm postrzegania i wzgl?dno?? bezpiecze?stwa.

Przedstawione zostan? doktrynalne i instytucjonalne przes?anki bezpiecze?stwa. Znaczenie ideologicznych, religijnych i narodowo?ciowych czynnikw teorii bezpiecze?stwa Przedstawione zostan? bezpo?rednie zwi?zki i relacje wsp?czesnego bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego z pokojem mi?dzynarodowym. Pokj jako uniwersalna warto?? we wsp?czesnych stosunkach mi?dzynarodowych. Zaprezentowane zostan? podstawowe poj?cia zwi?zane z teori? pokoju takie jak pedagogika pokoju, pokj negatywny i pozytywny, wzgl?dno?? i subiektywizm pokoju. Zaprezentowana zostanie tak?e problematyka kontroli zbroje? i rozbrojenia jako ?rodek realizacji polityki bezpiecze?stwa i pokoju. Tre?ci? wyk?adw b?d? tak?e modele bezpiecze?stwa w stosunkach mi?dzynarodowych. Ewolucja pogl?dw na rol? mocarstw w kszta?towaniu bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego. Prognoza rozwoju bezpiecze?stwa: uniwersalistyczna, oglnoeuropejska, euroatlantycka. Ponadto zostan? zaprezentowane ?rodki osi?gania celw polityki bezpiecze?stwa narodowego. Przedstawione zostan? tak?e koncepcje bezpiecze?stwa narodowego wybranych krajw, kontynentw i organizacji mi?dzynarodowych.

Przedstawione zostan? kryteria bezpiecze?stwa pa?stwa w stosunkach mi?dzyanrdoowych.

Wskazwki metodyczne

Tematyka wyk?adw i ?wicze? nie powtarza si? i obie te formy maj? wzgl?dem siebie charakter komplementarny. ?wiczenia traktuje si? jako p?aszczyzn? zajmowania si? zagadnieniami natury szczeg?owej, dyskutowania okre?lonych problemw w oparciu o przeczytane lektury, analiz? aktw prawa mi?dzynarodowego, analiz? dokumentw dotycz?cych bezpiecze?stwa narodowego i mi?dzynarodowego, a tak?e prezentacja w?asnych opracowa?. Po ka?dym wyk?adzie, jak rwnie? ?wiczeniach student otrzyma konspekt z tematem zaj??, zagadnieniami omawianymi b?d? zalecanymi do samodzielnego studiowania, a tak?e wykaz literatury uzupe?niaj?cej.

W czasie semestru studenci zobowi?zani s? do zaliczenia jednego kolokwium oraz napisania pracy. Tematem pracy b?dzie opracowanie jednego z zagadnie? b?d?cych przedmiotem wyk?adu.

?wiczenia zaliczane b?d? na podstawie obecno?ci i aktywno?ci studentw oraz prezentacji co najmniej dwch w?asnych opracowa?.

Wykaz ?rodkw i pomocy dydaktycznych:

Projektor pisma, materia?y pogl?dowe na foliach, rzutnik multimedialny, artyku?y z czasopism naukowych, materia?y i dokumenty

Program tematyczny do przedmiotu teoria bezpiecze?stwa:

Kierunek politologia, specjalno?? bezpiecze?stwo pa?stwa. Studia dzienne zawodowe semestr IV, rok studiw II

Lp.

Temat

Godz.

Wyk?ad

?wicz.

Termin realizacji.

Osoby realizuj?ce

Uwagi

1.

Oglne rozumienie bezpiecze?stwa i typologia bezpiecze?stwa

4

4

-

2.

Paradygmat bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego

2

-

2

3.

Bezpiecze?stwo narodowe a polityka bezpiecze?stwa. Charakterystyka poj??.

4

4

-

4.

Koncepcje bezpiecze?stwa wybranych krajw europejskich: a) Wielkiej Brytanii, b) Francji, c) Niemiec, d) Republiki W?oskiej

2

-

2

5.

Kryteria bezpiecze?stwa pa?stwa

2

2

-

6.

Ekonomiczny wymiar bezpiecze?stwa narodowego i mi?dzynarodowego

2

-

2

7.

Koncepcje bezpiecze?stwa s?siadw Polski: a) Federacji Rosyjskiej b) Ukrainy, c) Czech , d) S?owacji, e) Litwy

3

-

3

8.

Koncepcja bezpiecze?stwa Izraela

1

1

9.

Konflikty zbrojne jako skrajna forma realizacji interesw.

2

2

-

10.

Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe a pokj. Wsp?czesne badania nad pokojem.

2

2

-

11.

Operacje wojskowe ONZ i UE jako instrument utrzymania pokoju i bezpiecze?stwa.

2

-

2

12.

Teoretyczne koncepcje organizowania systemu bezpiecze?stwa

2

2

-

13.

Regionalizacja bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego po zimnej wojnie

4

2

2

14.

Instytucjonalizacja bezpiecze?stwa europejskiego.

1

1

-

15.

Europejska polityka bezpiecze?stwa i obrony.

2

-

2

16.

Wsplnota atlantycka

2

2

-

17.

Wsplnota Niepodleg?ych Pa?stw

2

-

2

18.

Bezpiecze?stwo globalne w warunkach transformacji ?adu mi?dzynarodowego.

1

1

-

19.

Globalna koncepcja bezpiecze?stwa USA

2

2

-

20.

Koncepcja bezpiecze?stwa Chi?skiej Republiki Ludowej, Indii, Brazylii i Japonii, Turcji.

3

-

3

21.

Wp?yw czynnika etnicznego i religijnego na bezpiecze?stwo regionalne i mi?dzynarodowe

1

-

1

22.

Bezpiecze?stwo kulturowe w warunkach globalizacji procesw spo?ecznych

2

-

2

23.

Bezpiecze?stwo ekologiczne pa?stw w warunkach procesw globalizacji.

2

-

2

24.

Wydatki wojskowe, uzbrojenie, handel broni? w systemie bezpiecze?stwa.

2

-

2

25.

Kontrolna zbroje? i rozbrojenia w systemie bezpiecze?stwa

2

2

-

26.

Neutralno?? jako instrument polityki bezpiecze?stwa pa?stwa

2

2

-

27.

Mi?dzynarodowy terroryzm zagro?eniem bezpiecze?stwa

4

2

2

Razem

60

30

30

PWSZ Zamo??

Teoria bezpiecze?stwa narodowego

Nr 1

T: Oglne rozumienie bezpiecze?stwa i typologia bezpiecze?stwa.

1. Pierwotne znaczenie etymologiczne terminu bezpiecze?stwo. Definicja s?ownikowa terminu bezpiecze?stwo.

2. Oglne definicje bezpiecze?stwa.

3. Typologie bezpiecze?stwa w nauce o stosunkach mi?dzynarodowych.

4. Definicje bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego.

5. Dynamizm bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego.

6. Aspekty postrzegania niebezpiecze?stw.

7. Bezpiecze?stwo negatywne i pozytywne.

8. Bezpiecze?stwo jako stan i proces.

9. Strategie zapobiegania i post?powania wobec zagro?e?.

10. Bezpiecze?stwa pa?stwa jako kategoria prawno-polityczna,

11. Bezpiecze?stwo w naukach spo?ecznych.


Literatura obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 3-47.

 • Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 11-39.

 • Koncepcja bezpiecze?stwa; Nowe my?lenie, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian. Zagro?enia- koncepcje- instytucje, pod red. R. Ku?niara i Z. Lachowskiego, PISM, Warszawa 2003, ss. 209-307.

Zi?ba R., Ewolucja pojmowania bezpiecze?stwa w nauce o stosunkach mi?dzynarodowych w: Instytucjonalizcja wielostronnej wsp?pracy mi?dzynarodowej w Europie pod red. S. Parzymiesa i R. Zi?by, i J. Zaj?c Wydawnictwo Naukowe Scholar , Warszawa 2004, ss. 27-58.


Literatura uzupe?niaj?ca:
 • Aron R., Pokj i wojna mi?dzy narodami, Centrum A. Smitha, Warszawa 1995
 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe. Teoria i praktyka, pod red. K. ?ukrowskiej i M. Gr?cik, Szko?a G?wna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 17-45.
 Hauser B., Czytaj?c Clausewitza. Wprowadzenie i redakcja naukowa R. Ku?niar, PISM, Warszawa 2008
 Kryteria bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego pa?stwa. Raporty, pod red. S. D?bskiego i B. Grka-Winter, PISM, SIPRI, Warszawa 2003.
 Ma?achowski W., Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe i konflikty, w: Wsp?czesne stosunki mi?dzynarodowe, praca zbiorowa, zesp? autorski, Warszawa 2008, ss. 203-235.
 Poj?cie bezpiecze?stwa w systemie mi?dzynarodowym, w: A. D. Rotfeld, Europejski system bezpiecze?stwa in statu nascendi, PISM, Warszawa 1990, ss.11-31.
 Sta?czyk J., Wsp?czesne pojmowanie bezpiecze?stwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 Zi?ba R., Poj?cie i istota bezpiecze?stwa pa?stwa w stosunkach mi?dzynarodowych, Sprawy Mi?dzynarodowe 1989, nr 10, ss. 49-70.
 Zi?ba R., Teoria oglna bezpiecze?stwa pa?stwa w stosunkach mi?dzynarodowych, w: Stosunki mi?dzynarodowe w XXI wieku. Ksi?ga jubileuszowa z okazji 30- lecia ISM UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, ss. 935-953. 

Nr 2

T. Paradygmat bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego.

1. Do?wiadczenia z badania bezpiecze?stwa w latach zimnej wojny. Teoria realistyczna.

2. Nowe rodzaje ryzyka dla bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego po zimnej wojnie.

3. ?rodki i metody kszta?towania bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego po zimnej wojnie. Teoria neoliberalna.

4. Dialektyka regionalizacji i globalizacji bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego.

Literatura obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 3-75
 • Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 11-39.
 • Koncepcja bezpiecze?stwa; Nowe my?lenie, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian. Zagro?enia- koncepcje- instytucje, pod red. R. Ku?niara i Z. Lachowskiego, PISM, Warszawa 2003, ss. 209-307.

Literatura uzupe?niaj?ca:
 • Aron R., Pokj i wojna mi?dzy narodami, Centrum A. Smitha, Warszawa 1995

Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe. Teoria i praktyka, pod red. K. ?ukrowskiej i M. Gr?cik, Szko?a G?wna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 17-45.

Kryteria bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego pa?stwa. Raporty, pod red. S. D?bskiego i B. Grka-Winter, PISM, SIPRI, Warszawa 2003.

Sta?czyk J., Wsp?czesne pojmowanie bezpiecze?stwa, ISP PAN, Warszawa 1996.

Zi?ba R., Poj?cie i istota bezpiecze?stwa pa?stwa w stosunkach mi?dzynarodowych, Sprawy Mi?dzynarodowe 1989, nr 10, ss. 49-70.

Zi?ba R., Teoria oglna bezpiecze?stwa pa?stwa w stosunkach mi?dzynarodowych, w: Stosunki mi?dzynarodowe w XXI wieku. Ksi?ga jubileuszowa z okazji 30- lecia ISM UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, ss. 935-953.

Nr 3

T. Bezpiecze?stwo narodowe, a polityka bezpiecze?stwa. Charakterystyka poj??.

1. Bezpiecze?stwo narodowe (pa?stwowe). Ewolucja tre?ci bezpiecze?stwa narodowego.

2. Polityka bezpiecze?stwa.

2. Strategia bezpiecze?stwa.

3. Doktryna bezpiecze?stwa.

4. Strategia wojskowa.

5. Interes narodowy w zakresie bezpiecze?stwa.

6. Wzrost zakresu przedmiotowego bezpiecze?stwa pa?stwa.

7. Skala warto?ci podlegaj?cych ochronie.

8. Dynamizm bezpiecze?stwa.

9. Subiektywizm postrzegania bezpiecze?stwa.

10. Wzgl?dno?? bezpiecze?stwa.

11. Rozszerzenie zakresu przestrzennego bezpiecze?stwa.

Literatura obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 3-75
 • Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 11-39.
 • Koncepcja bezpiecze?stwa; Nowe my?lenie, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian. Zagro?enia- koncepcje- instytucje, pod red. R. Ku?niara i Z. Lachowskiego, PISM, Warszawa 2003, ss. 209-307.
 • Rutkowski C., Podstawowe poj?cia z dziedziny bezpiecze?stwa i obronno?ci pa?stwa, My?l Wojskowa 1996, nr 2, ss. 11-37.
 • Stemplowski R., Horyzont poznawczy i polityczny poj?cia bezpiecze?stwo pa?stwa, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian. Zagro?enia- koncepcje- instytucje, pod red. R. Ku?niara i Z. Lachowskiego, PISM, Warszawa 2003, ss. 253-259.

Literatura uzupe?niaj?ca:
 • Aron R., Pokj i wojna mi?dzy narodami, Centrum A. Smitha, Warszawa 1995
 • Parlamentarny nadzr nad sektorem bezpiecze?stwa. Zasady, mechanizmy i praktyki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004
 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe. Teoria i praktyka, pod red. K. ?ukrowskiej i M. Gr?cik, Szko?a G?wna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 17-45.
 Gaddis J. L., (prze?o?y? P. Ostaszewski), Strategie powstrzymywania. Analiza polityki bezpiecze?stwa narodowego Stanw Zjednoczonych w okresie zimnej wojny, Ksi??ka i Wiedza, Warszawa 2007.
 Kryteria bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego pa?stwa. Raporty, pod red. S. D?bskiego i B. Grka-Winter, PISM, SIPRI, Warszawa 2003.
 Mi?dzynarodowe czynniki bezpiecze?stwa Polski pod red. A. D. Rotfelda, PWN, Warszawa 1986.
 Polska mi?dzy wschodem a zachodem, wyd. Adam Marsza?ek, Toru? 2008. W kr?gu my?li politycznej, t. I i w Kr?gu polityki zagranicznej T. II 
 Rutkowski C., Przegl?d strategiczny jako narz?dzie polityki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003.
 Sta?czyk J., Wsp?czesne pojmowanie bezpiecze?stwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 Stefanowicz J., Bezpiecze?stwo wsp?czesnych pa?stw, Warszawa 1984.
 Zi?ba R., Poj?cie i istota bezpiecze?stwa pa?stwa w stosunkach mi?dzynarodowych, Sprawy Mi?dzynarodowe 1989, nr 10, ss. 49-70.
 Zi?ba R., Teoria oglna bezpiecze?stwa pa?stwa w stosunkach mi?dzynarodowych, w: Stosunki mi?dzynarodowe w XXI wieku. Ksi?ga jubileuszowa z okazji 30- lecia ISM UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, ss. 935-953. 

Nr 4

T: Koncepcje bezpiecze?stwa wybranych krajw europejskich

1. Koncepcja bezpiecze?stwa Wielkiej Brytanii

1.1. Brytyjska polityka zagraniczna i obronna.

1.2. Ewolucja koncepcji bezpiecze?stwa

1.3. G?wne dokumenty programowe

1.4. Nowe elementy w koncepcji bezpiecze?stwa: idea dyplomacji obronno?ci.

Literatura obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 269-284.
 • Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 83-104.

Literatura uzupe?niaj?ca

 • Bezpiecze?stwo polityczne i wojskowe, red. i opracowanie A. Ciupi?ski K. Malak, AON, Warszawa 2004, ss. 198-206.
 • Polityka bezpiecze?stwa i si?y zbrojne Wielkiej Brytanii, Studia i Materia?y 1995, MON. Warszawa 1995, nr 18.

2. Koncepcja bezpiecze?stwa Francji

2. 1. Strategia pa?stwowa V Republiki (Charlesa de Gaullea).

2. 2. G?wne kierunki francuskiej polityki bezpiecze?stwa:

a) dokumenty programowe,

b) redefinicja bezpiecze?stwa.

2.3. Ewolucja koncepcji bezpiecze?stwa.

Literatura obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 255-268.
 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 105-121.
 Ku?niar R., Polityka i si?a. Studia strategiczne zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, ss. 189-197.
 Konstytucja Francji Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997
Literatura uzupe?niaj?ca:
 • Bezpiecze?stwo polityczne i wojskowe, red. i opracowanie A. Ciupi?ski K. Malak, AON, Warszawa 2004, ss. 207-223
 Dominik E., Charles de Gaulle: polityk i wizjoner, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2001.
 Kurski J., Pokj z widokiem na histori?. Biografia intelektualna Raymonda Arona, Warszawa 2002.
 Kitler W., Obrona narodowa Francji, Wydawnictwo Adam Marsza?ek, Toru? 1997.

3. Koncepcja bezpiecze?stwa Niemiec

3. 1. Problemy bezpiecze?stwa Niemiec u schy?ku lat. 90. Pogodzenie polityki gospodarczej z polityk? bezpiecze?stwa.

3. 2. Dokumenty programowe.

3. 3. Program reformy Bundeswery.

3. 4. Ewolucja koncepcji bezpiecze?stwa:

a) cele polityki bezpiecze?stwa Niemiec,

b) Niemcy jako Zivilmacht,

c) Niemcy jako Handelsstaat.

Literatura obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 245-253.
 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 122-146.
Literatura uzupe?niaj?ca:
 • Bezpiecze?stwo polityczne i wojskowe, red. i opracowanie A. Ciupi?ski K. Malak, AON, Warszawa 2004, ss. 224-236.
 • Cymek T., Reforma Bundeswery 2000-2001. Kontynuacja zaanga?owania Niemiec w mi?dzynarodowe struktury wojskowe, Wydawnictwo Adam Marsza?ek, Toru? 2003.
 • Jacobson H., A., Imperatyw pokoju. Polityka i wojna w XX wieku, Wydawnictwo Pozna?skie, Pozna? 2000.
  • Bezpiecze?stwo polityczne i wojskowe, red. i opracowanie A. Ciupi?ski K. Malak, AON, Warszawa 2004, ss. 237-246.
 Mede?ski M., Pietrzak P., Polityka bezpiecze?stwa Niemiec w ?wietle zagro?e? terroryzmu mi?dzynarodowego. Ewolucja i pespektywy , Wydawnictwo Adam Marsza?ek, Toru? 2003.

4. Koncepcja bezpiecze?stwa Republiki W?oskiej
1. Obszary i priorytety polityki bezpiecze?stwa
2. Realizacja polityki bezpiecze?stwa narodowego. Dyplomacja wojskowa.
3. Udzia? si? policyjnych i wojskowych w formacjach mi?dzynarodowych 
Literatura obowi?zkowa

Nr 5

T. Kryteria bezpiecze?stwa pa?stwa

1. Kryteria bezpiecze?stwa militarnego pa?stwa.

2. Kryteria bezpiecze?stwa ekonomicznego pa?stwa.

3. Kryteria bezpiecze?stwa energetycznego pa?stwa.

4. Kryteria bezpiecze?stwa ekologicznego pa?stwa.

5. Kryteria bezpiecze?stwa spo?ecznego pa?stwa.

6. Kryteria bezpiecze?stwa prawnego pa?stwa.

7. Kryteria bezpiecze?stwa politycznego pa?stwa.

8. Kryteria bezpiecze?stwa publicznego pa?stwa.

9. Kryteria bezpiecze?stwa informatycznego i informacyjnego pa?stwa.

10. Kryteria bezpiecze?stwa pa?stwa a system ?wiatowy.

11. Zasoby ludzkie w sektorze bezpiecze?stwa.

12. Nadzorowanie polityki bezpiecze?stwa.

13. Konceptualny, przysz?o?ciowy model bezpiecze?stwa pa?stwa.

Literatura obowi?zkowa

 Kryteria bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego pa?stwa. Raporty, pod red. S. D?bskiego i B. Grka-Winter, PISM, SIPRI, Warszawa 2003.
 Zi?ba R., Teoria oglna bezpiecze?stwa pa?stwa w stosunkach mi?dzynarodowych, w: Stosunki mi?dzynarodowe w XXI wieku. Ksi?ga jubileuszowa z okazji 30- lecia ISM UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, ss. 935-953. 
 • Pietra? M., Bezpiecze?stwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 • Polska polityka bezpiecze?stwa, 1989-2000, pod red. R. Ku?niara, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 • Strategia bezpiecze?stwa narodowego RP z 8 wrze?nia 2007 r.

Literatura uzupe?niaj?ca:

 • Karpi?ski A., Czy Polska ma szans? rozwoju, Ksi??ka i Wiedza 1987
 • Mi?dzynarodowe czynniki bezpiecze?stwa Polski , pod red. A. D. Rotfelda, PWN, Warszawa 1986.
 • Parlamentarny nadzr nad sektorem bezpiecze?stwa. Zasady, mechanizmy i praktyki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004
 • Raport o stanie bezpiecze?stwa pa?stwa- aspekty zewn?trzne, PISM, Warszawa 1995.

Nr 6


T: Ekonomiczny wymiar bezpiecze?stwa narodowego i mi?dzynarodowego

 1. Wsp?zale?no?? i roz??czno?? poj??: ekonomia i bezpiecze?stwo.
 2. Gospodarka ?wiatowa a bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe.
 3. Ekonomiczne uwarunkowania bezpiecze?stwa narodowego.
 4. Handel mi?dzynarodowy a bezpiecze?stwo narodowe.

a) geoekonomika a geopolityka,

b) to?samo?? polityczna a bezpiecze?stwo narodowe

 1. Ekonomiczne aspekty strategii powstrzymywania
 2. Bezpiecze?stwo energetyczne.

Literatura obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 77-100.
 • Ksi??opolski K. M., Ekonomiczne zagro?enia bezpiecze?stwa pa?stw. Metody
  i ?rodki przeciwdzia?ania, Warszawa 2004.
 • Karpi?ski A., Czy Polska ma szans? rozwoju, Ksi??ka i Wiedza 1987
 • Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni s?siedzi. Pierwsze do?wiadczenia wsp?pracy, red. naukowa E. Teichmann M. A. Weresa, SGH, Warszawa 2005.
 Ku?niar R., Polityka i si?a. Studia strategiczne zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, ss. 139-145.
 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe. Teoria i praktyka, pod red. K. ?ukrowskiej i M. Gr?cik, Szko?a G?wna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 79-136

Literatura uzupe?niaj?ca:
 Kryteria bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego pa?stwa. Raporty, pod red. S. D?bskiego i B. Grka-Winter, PISM, SIPRI, Warszawa 2003


Nr 7

T: Koncepcje bezpiecze?stwa s?siadw Polski

1. Koncepcja bezpiecze?stwa Federacji Rosyjskiej

 1. 1. Rewizja doktryny radzieckiej i problemy ze sformu?owaniem nowej doktryny wojskowej Federacji Rosyjskiej. (Projekty doktryn wojskowych z lat 190-1992).
 1. 2. Rosyjska doktryna wojskowa z 2 listopada 1993 r.

1. 3. Wizje bezpiecze?stwa narodowego w dokumentach programowych z lat 1993- 2003.

1. 4. Rosyjskie interesy bezpiecze?stwa w Europie ?rodkowej:

  1. niezmienno?? celw mocarstwowych,
  2. rosyjskie stanowisko wobec rozszerzenia NATO
  3. znaczenie czynnika ukrai?skiego,
  4. utrata tradycyjnej domeny wp?yww.

Literatura obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 215-244.
 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 62-82.
 Ku?niar R., Polityka i si?a. Studia strategiczne zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, ss. 89-115.
 ?migielski R., Osierocona armia, za?o?enia polityki obronnej oraz Si?y Zbrojne Federacji Rosyjskiej w latach 1992-2004, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, ss. 83-192, 322-324, 410-412.
 Konstytucja Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
Literatura uzupe?niaj?ca:
 • Bezpiecze?stwo polityczne i wojskowe, red. i opracowanie A. Ciupi?ski K. Malak, AON, Warszawa 2004, ss. 246-258
 Topolski I., Si?a militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Sk?odowskiej, Lublin 2004.
 Malak K., Czynnik wojskowy w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej (1991-2000). Rozprawa habilitacyjna, AON, Warszawa 2001.
 Unia Europejska- Rosja, w: Unia Europejska a pa?stwa Europy Wschodniej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, ss. 44-98.
 Zieli?ski J., Si?y Zbrojne s?siadw Polski, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1993. 

2. Koncepcja bezpiecze?stwa Republiki Czeskiej, S?owackiej, Litewskiej i Bia?oruskiej
 2. 1. Narodowa polityka bezpiecze?stwa Republiki Czeskiej 
 2. 2. Narodowa polityka bezpiecze?stwa Republiki S?owackiej.
 2. 3. Narodowa polityka bezpiecze?stwa Republiki Litewskiej.
 2. 4. Narodowa polityka bezpiecze?stwa Republiki Bia?oru?

Literatura obowi?zkowa:
 Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 307-324.
 • Bezpiecze?stwo polityczne i wojskowe, red. i opracowanie A. Ciupi?ski K. Malak, AON, Warszawa 2004, ss. 173-198, 259-276.,
 • Malak K., Polityka zagraniczna i bezpiecze?stwa Bia?orusi , AON, WSO, Warszawa 2003.
 • Stosunki mi?dzynarodowe. Dokumenty i materia?y 1989-2000. Wybr tekstw ?rd?owych i materia?w, wybr i redakcja i opracowanie Z. Leszczy?ski A. Koseski, WSH w Pu?tusku, Pu?tusk 2001.
 Zieli?ski J., Si?y Zbrojne s?siadw Polski, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1993.
 Konstytucja Republiki Czeskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994.
 Konstytucja Republiki S?owackiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993.
 Konstytucja Republiki Litewskiej , Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
Literatura uzupe?niaj?ca:
 Zieli?ski J., Si?y Zbrojne s?siadw Polski, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1993.
 Polska i Bia?oru?, pod red. A. Eberharda i U. U?achowicza, Warszawa 2003, ss. 41-103.
 Polska i Bia?oru? po rozszerzeniu Unii Europejskiej, pod red. M. Krzysztofowicza, Warszawa 2005.
 Unia Europejska- Bia?oru?, w: Unia Europejska a pa?stwa Europy Wschodniej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, ss. 141-182.
 Zieli?ski J., Systemy konstytucyjne ?otwy, Estonii i Litwy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000

 3. Koncepcja bezpiecze?stwa Republiki Ukrai?skiej.
1. Polityka bezpiecze?stwa Republiki Ukrai?skiej.
2. Porozumienia NATOUkraina.
3. Dokumenty programowe.

Literatura obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo polityczne i wojskowe, red. i opracowanie A. Ciupi?ski K. Malak, AON, Warszawa 2004, ss. 173-198, 277-287
 • Konstytucja Ukrainy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999.
 • Tymkiw J., Koncepcje polityki zagranicznej i bezpiecze?stwa Ukrainy, w: Ukraina w stosunkach mi?dzynarodowych, pod red. M. Pietrasia i T. Kapu?niaka, Wydawnictwo UMC-S, Lublin 2007, ss.-109-127.
 • Topolski I., Pozycja militarna Ukrainy, w: Ukraina w stosunkach mi?dzynarodowych, pod red. M. Pietrasia i T. Kapu?niaka, Wydawnictwo UMC-S, Lublin 2007, ss. 156-179.
 • Onyszkiewicz J., Ukraina a NATO i Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian. Zagro?enia- koncepcje- instytucje, pod red. R. Ku?niara i Z. Lachowskiego, PISM, Warszawa 2003, ss. 447-465.
 • Polska i Ukraina w procesach bezpiecze?stwa europejskiego, red. naukowa W. Gizicki A. Podraza, Lublin 2007.
 • Stosunki mi?dzynarodowe. Dokumenty i materia?y 1989-2000. Wybr tekstw ?rd?owych i materia?w, wybr i redakcja i opracowanie Z. Leszczy?ski A. Koseski, WSH w Pu?tusku, Pu?tusk 2001.

Literatura uzupe?niaj?ca:

 Kapu?niak T., Ukraina jako obszar wp?yww mi?dzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa-Lublin 2008.
 Polska i Ukraina w nowej Europie. Materia?y z konferencji naukowej, Warszawa, 16-17 listopada 1992, PISM, Warszawa 1993.
 Unia Europejska- Ukraina, w: Unia Europejska a pa?stwa Europy Wschodniej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, ss. 98-141.
 Zieli?ski J., Si?y Zbrojne s?siadw Polski, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1993
Nr 8 
Koncepcja bezpiecze?stwa Izraela
1. Kompetencje organw pa?stwa w zakresie bezpiecze?stwa narodowego.
2. G?wne elementy przestrzeni bezpiecze?stwa pa?stwa Izrael.
3. Wp?yw innych elementw na stref? bezpiecze?stwa pa?stwa Izrael
4. Ameryka?ska pomoc wojskowa i ekonomiczna dla Izraela.
5. Stosunki Izraela z pa?stwami s?siednimi i Autonomi? Palesty?sk?.
6. Rola Izraela w Bliskowschodnim procesie pokojowym.

Literatura obowi?zkowa:

 Bo?yk S., System konstytucyjny Izraela, Wydawnictwo Sejmowe, , Warszawa 2002.
 K?cki Cz., Izrael, Jego wp?yw na rozwj sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, AON, Warszawa 2002.
 Konstytucja pa?stwa Izrael, Wydawnictwo Sejmowe , Warszawa 2001.
 Izydorczyk M., Polityka bezpiecze?stwa Izraela, w: Wsp?czesny Izrael, red. naukowa prof. dr hab. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2001.
 Wojtaszcyk K. A., System polityczny Izraela, w: Wsp?czesny Izrael, red. naukowa prof. dr hab. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2001.
 Malinowska I., Organy ochrony prawnej, w: Wsp?czesny Izrael, red. naukowa prof. dr hab. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2001.

Literatura uzupe?niaj?ca:
 Bensimon D., Errera E., ?ydzi i Arabowie. Historia wsp?czesnego Izraela, Wydawnictwo CYKLADY, Warszawa 2000.
 Cramer R. B., Dlaczego Izrael przegra?, Jeden ?wiat, Warszawa 2006.
 Corm G., Bliski wschd w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Wydawnictwo Akademickie Dialog Warszawa 2003.
 Fastyn., B., Jan Pawe? II wobec konfliktu izraelsko-palesty?skiego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2004.
 Pa?stwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna, praca zbiorowa pod red. E. Rudnik, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.
 Warschawski M., Izrael i polityka planowego zniszczenia, Instytut Wydawniczy Ksi??ka i Prasa, Warszawa 2008.
 ?ydzi. Istota i charakter narodu, A. Hertzberg, A. Hirt-Manheimer, MADA , Warszawa 2001

Nr 9
T: Konflikty zbrojne jako skrajna forma realizacji interesw.
1. Definicja poj?cia: kryzys, wojna, konflikt zbrojny, interwencja zbrojna.
2. Poj?cie konfliktu zbrojnego i wojny w prawie i stosunkach mi?dzynarodowych.
3. Wojny i konflikty zbrojne na prze?omie XIX i XX wieku do II wojnie ?wiatowej.
4. Konflikty zbrojne w okresie zimnej wojny.
5. Geografia konfliktw zbrojnych na prze?omie XX i XXI wieku.
6. Wojna w Zatoce dwie wojny wg. A. Tofflera.
7. Irak 2003., wojna hegemoniczna (wg. R. Ku?niara)
8. Irak -2003, metoda opisu konfliktu zbrojnego (wg. B. Balcerowicza).
9. Prognostyczne badanie zjawisk konfliktogennych.

Literatura obowi?zkowa
 • Calvocoressi P., Polityka mi?dzynarodowa 1945-2000, Ksi??ka i Wiedza, Warszawa 2002, ss. 344-447, 478-492, 506-512.
 • Cesarz Z., Stadtmller E., Problemy polityczne wsp?czesnego ?wiata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego, Wroc?aw 2002, ss. 75-104.
 • Cziomer E., Zyblikiewicz L. W., Zarys wsp?czesnych stosunkw mi?dzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Krakw 2001, ss. 203-219.
 • Czapli?ski W., Wyrozumska A., Prawo mi?dzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, C. H. Beck, wyd. II, zmienione i uaktualnione, Warszawa 2004, s. 678-740.
 • B. Balcerowicz , Aspekty strategiczne wojny z Irakiem, Rocznik Strategiczny 2003/2004.
  • Bloch J. G., Przysz?a wojna pod wzgl?dem technicznym, ekonomicznym i politycznym, PISM Warszawa 2005.
  • Bitwy. 100 najwi?kszych bitew w dziejach ?wiata. Od Kadesz do zdobycia Bagdadu. Trzy tysi?ce lat sztuki wojennej, Paolo Cau , wst?p Nicola Labanca, ARKADY, Warszawa 2006.
  • Jordan D., Dzieje II wojny ?wiatowej. Kompletny przewodnik po najwi?kszym konflikcie zbrojnym XX wieku, BELLONA, Warszawa 2008.
  • Carl von Clausewitz, O wojnie, wydanie wsp?czesne.
  • Cawthorne N., 100 najwi?kszych dowdcw, ?wiat Ksi??ki, Warszawa 2008.
  • Heisbourg F., Wojny. Prognozy XXI wieku, Prszy?ski i S-ka, Warszawa 1998.
  • Howard M., Wojna w dziejach Europy, Ossolineum, Wroc?aw 2007.
   • Trzci?ski K., Wojny w Liberii i Sierra Leone, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2002.
   • Waldenberg M., Rozbicie Jugos?awii: od separacji S?owenii do wojny kosowskiej, Warszawa, Scholar 2003.
   • Walzer M., Spr o wojn?, Warszawskie Wydawnictwa Literackie MUZA S.A., Warszawa 2006.
   • Zarys dziejw Afryki i Azji. Historia konfliktw 1869-2000, praca zbiorowa pod red. nauk. A. Bartnickiego, wyd. II poprawione i rozszerzone, Ksi??ka i Wiedza 2000.
   • Zbrojne konflikty i spory mi?dzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza problemw i studia przypadkw, praca zbiorowa pod red. naukow? W. Malendowskkiego, Atla 2, Warszawa 2003.
   • Zi?kowski B., Konflikty zbrojne we wsp?czesnej Afryce. Stan obecny na tle historycznym-zarys, Wydawnictwo Adam Marsza?ek, Toru? 2002.
 R. Ku?niar, Irak 2003- pierwsza wojna hegemoniczna nowej ery, w: Polityka i si?a. Studia strategiczne- zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, ss. 295-310.
 R. Ku?niar, Strategie reagowania kryzysowego, w: Polityka i si?a. Studia strategiczne- zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, ss. 239-264.
 Malendowski W., Nowa jako?? konfliktw zbrojnych na prze?omie XX i XXI wieku. Przyczyny uwarunkowania, w: Zbrojne konflikty i spory mi?dzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza problemw i studia przypadkw, praca zbiorowa pod red. naukow? W. Malendowskkiego, Atla 2, Warszawa 2003, ss. 17-48.
 Kuku?ka J., Historia wsp?czesna stosunkw mi?dzynarodowych 1945-2000 Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, ss. 84-100, 125-134, 149-180, 357-370, 420-450, 650-673, 841-867.
 Kuku?ka J., Zaspokajanie potrzeb i rozwi?zywanie konfliktw w stosunkach mi?dzynarodowych, w: Stosunki mi?dzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, pod red. E. Hali?aka, R. Ku?niara, Wyd. UW, Warszawa 2001, (rozdz. X), s. 243-259.
 ?wiat po wielkiej wojnie 1945-2004 (rozdzia? 17.) i Przysz?o?? zachodniej sztuki wojennej (epilog), w: Historia sztuki wojennej. Od staro?ytno?ci do czasw wsp?czesnych, Ksi??ka i Wiedza, pod red. G. Parkera, Warszawa 2008, ss. 392-468

Literatura uzupe?niaj?ca:
 Irak. Dylematy ameryka?skiej Interwencji, pod red. W. Dzielskiego i W., Michnika, Ksi?garnia Akademicka, Krakw 2007.
 Koziej S., Mi?dzynarodowe kampanie i operacje bezpiecze?stwa, w: Mi?dzy piek?em a rajem: szare bezpiecze?stwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marsza?ek,, Toru? 2006, ss. 170-211.
 Kisielewski T. A., Wojna imperium. Wi?kszy Bliski Wschd w ameryka?skiej wojnie z terroryzmem, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Elbl?g 2008.
 Laitenberg M., Wojny i konflikty w latach 1945-2000: ofiary ?miertelne, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian. Zagro?enia- koncepcje- instytucje, pod red. R. Ku?niara i Z. Lachowskiego, PISM, Warszawa 2003, ss. 153-208.
 Oblicza konfliktw. Zbir analiz i studia przypadkw, pod red. J. J. Pi?tka R. Podgrza?skiej, Wydawnictwo Adam Marsza?ek, Toru? 2008.
 Mnkler H., Wojny naszych czasw, Wydawnictwo WAM, Krakw 2004.
 Mazurkiewicz P., Przemoc w polityce, Ossolineum, Wroc?aw 2006.
 Piro T., Wojny czasu pokoju (1945-1990), Sprawy Mi?dzynarodowe 1998, nr 3, ss. 59-75.
o A. H. Toffler, Wojna i antywojna, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 1997


Nr 10

T: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe a pokj. Wsp?czesne badania nad pokojem.

 1. Pokj, polityka pokoju, pedagogika pokoju.
 2. Problem polisemantyczno?ci pokoju.
 3. Pokj jako szczeglna (uniwersalna) warto??.
 4. Pokj negatywny i pozytywny. Komponenty pokoju pozytywnego.
 5. Wymiary pokoju
 6. Polityka pokoju. Aspekt si?y w polityce pokoju.
 7. Relacje: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe a pokj.
 8. Wsp?czesne badania nad pokojem.
 9. Pokj jako naturalny stan porz?dku mi?dzynarodowego w nauczaniu Jan Paw?a II.

Literatura Obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 3-75
 • Balcerowicz B., Teorie, koncepcje wojny (i pokoju) po zimnej wojnie, Porz?dek mi?dzynarodowy u progu XXI wieku pod red. nauk. R. Ku?niara, WUW, Warszawa 2005, w: ss. 469-485.
 • Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 11-39.
 • Koncepcja bezpiecze?stwa; Nowe my?lenie, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian. Zagro?enia- koncepcje- instytucje, pod red. R. Ku?niara i Z. Lachowskiego, PISM, Warszawa 2003, ss. 209-307.
 • Ku?niar R., Jana Paw?a II wizja porz?dku mi?dzynarodowego, w: Porz?dek mi?dzynarodowy u progu XXI wieku pod red. nauk. R. Ku?niara, WUW, Warszawa 2005, ss. 197-224.
 • Upowszechnianie pokoju, w: Kompendium nauki spo?ecznej Ko?cio?a, Wydawnictwo Jedno??, Kielce 2005, ss. 321-342.

Literatura uzupe?niaj?ca:
 • Aron R., Pokj i wojna mi?dzy narodami, Centrum A. Smitha, Warszawa 1995
 • Evans G., Wsp?praca dla pokoju, Agenda globalna na lata dziewi??dziesi?te i nast?pne, PISM, Warszawa 1994.
 • Ghali B., Program dla pokoju 1995 oraz za??cznik do programu dla pokoju, PISM, Warszawa 1995.
 • Jacobson H., A., Imperatyw pokoju. Polityka i wojna w XX wieku, Wydawnictwo Pozna?skie, Pozna? 2000.
 • Parlamentarny nadzr nad sektorem bezpiecze?stwa. Zasady, mechanizmy i praktyki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004
 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe. Teoria i praktyka, pod red. K. ?ukrowskiej i M. Gr?cik, Szko?a G?wna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 17-45.
 Bierzanek R., Zapobieganie wojnom polityczn? konieczno?ci? naszych czasw, Studia Filozoficzne 1972, nr 5, ss. 55-69.
 Kryteria bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego pa?stwa. Raporty, pod red. S. D?bskiego i B. Grka-Winter, PISM, SIPRI, Warszawa 2003.
 Kostecki W., Wsp?czesne badania nad pokojem, PISM, Warszawa 1990
 Mi?dzynarodowe czynniki bezpiecze?stwa Polski pod red. A. D. Rotfelda, PWN, Warszawa 1986.
 Symonides J., Problemy wojny i pokoju w tradycji polskiej my?li politycznej, Sprawy Mi?dzynarodowe 1979, nr 9, ss. 7-16.
 Sta?czyk J., Wsp?czesne pojmowanie bezpiecze?stwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 Stefanowicz J., Bezpiecze?stwo wsp?czesnych pa?stw, Warszawa 1984.
 Zi?ba R., Poj?cie i istota bezpiecze?stwa pa?stwa w stosunkach mi?dzynarodowych, Sprawy Mi?dzynarodowe 1989, nr 10, ss. 49-70.
 Zi?ba R., Teoria oglna bezpiecze?stwa pa?stwa w stosunkach mi?dzynarodowych, w: Stosunki mi?dzynarodowe w XXI wieku. Ksi?ga jubileuszowa z okazji 30- lecia ISM UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, ss. 935-953. 
Nr 11

T. Operacje pokojowe ONZ i UE jako instrument utrzymania pokoju i bezpiecze?stwa.

1. Operacje pokojowe ONZ.
2. Operacje pokojowe UE

Literatura obowi?zkowa
 G?gor F., i Paszkowski K., Mi?dzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP, Wydawnictwo Adam Marsza?ek, Toru? 1999.
 S?omczy?ska I., Europejska polityka bezpiecze?stwa i obrony. Uwarunkowania- struktury- Funkcjonowanie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 241-342.
 Malendowski W., Akcje w razie zagro?enia i naruszenia pokoju oraz wobec aktw agresji. Od operacji pokojowych do si? szybkiego reagowania ONZ, w: Zbrojne konflikty i spory mi?dzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza problemw i studia przypadkw, Atla 2, Wroc?aw 2003, ss. 157-180.
 Malendowski W., Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpiecze?stwa, w: Stosunki mi?dzynarodowe, praca zbiorowa pod red. W. Malendowskiego i Cz. Mojsiewicza, Atla 2, Wroc?aw 2004, ss. 379-411.
 • Zi?ba R., Instytucjonalizacja bezpiecze?stwa europejskiego. Koncepcje-struktury-
  funkcjonowanie, wyd. IV poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, ss. 169-230.
 Zi?ba R., Europejska Polityka Bezpiecze?stwa i Obrony, w: Instytucjonalizcja wielostronnej wsp?pracy mi?dzynarodowej w Europie pod red. S. Parzymiesa i R. Zi?by, i J. Zaj?c Wydawnictwo Naukowe Scholar , Warszawa 2004, ss. 173-200.

Literatura uzupe?niaj?ca:
 Koziej S., Mi?dzy piek?em a rajem: szare bezpiecze?stwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marsza?ek, Toru? 2006.
 K?cki Cz., Si?y mi?dzynarodowe do misji pokojowych, AON Warszawa 2003.
 Mi?dzynarodowe operacje pokojowe. Planowanie, zadania, warunki i sposoby realizacji pod red. D. Kozerawskiego, Warszawa 2003.
 Sokalski H. J., Odrobina prewencji: dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w Macedonii, PISM, Warszawa 2007.
 Udzia? jednostek Wojska Polskiego w mi?dzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1975-2005. Wybrane problemy, pod red. D. Kozerawskiego, AON, Warszawa 2004.

Nr 12

T. Teoretyczne koncepcje organizowania systemu bezpiecze?stwa

1. Uwarunkowania wyboru metod.

2. Przegl?d klasyfikacji.

3. Idea bezpiecze?stwa zbiorowego

4. Modele bezpiecze?stwa w stosunkach mi?dzynarodowych.

5. Wsplna Polityka Zagraniczna i Bezpiecze?stwa w ?wietle teorii stosunkw mi?dzynarodowych.

Literatura obowi?zkowa:

 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe. Teoria i praktyka, pod red. K. ?ukrowskiej i M. Gr?cik, Szko?a G?wna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 47-78 i 137-171.
 • Koncepcja bezpiecze?stwa; Nowe my?lenie, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian. Zagro?enia- koncepcje- instytucje, pod red. R. Ku?niara i Z. Lachowskiego, PISM, Warszawa 2003, ss. 209-307.
 • Wsplna Polityka Zagraniczna i Bezpiecze?stwa w ?wietle teorii stosunkw mi?dzynarodowych, w: J. Starzyk wsplna Polityka zagraniczna i bezpiecze?stwa Unii Europejskiej, warszawa 2001, ISM UW, ss. 23-48.

Literatura uzupe?niaj?ca:
 • Aron R., Pokj i wojna mi?dzy narodami, Centrum A. Smitha, Warszawa 1995
 • Aleksy A., Teoria systemu ?wiatowego Immanuela Wallersteina oraz jej znaczenie dla teorii stosunkw mi?dzynarodowych, w: : Porz?dek mi?dzynarodowy u progu XXI wieku pod red. nauk. R. Ku?niara, WUW, Warszawa 2005, ss. 589-600.
 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 3-75.
 • Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 11-39, 547-580.
 • Czaputowicz J., System czy nie?ad? Bezpiecze?stwo europejskie u progu XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Centrum Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1998
 • Czaputowicz J., Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zako?czeniu zimnej wojny, pod red. J. Czaputowicza, Zeszyty Naukowe, Collegium Civitas, Warszawa 2005.
 • Kryteria bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego pa?stwa. Raporty, pod red. S. D?bskiego i B. Grka-Winter, PISM, SIPRI, Warszawa 2003.
 • Moravcsik A., H. J Morgenthau, Sze?? zasad realizmu politycznego, ResPublica 2004, nr 3, ss. 43-69.
 Sta?czyk J., Wsp?czesne pojmowanie bezpiecze?stwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 Zi?ba R., Teoria oglna bezpiecze?stwa pa?stwa w stosunkach mi?dzynarodowych, w: Stosunki mi?dzynarodowe w XXI wieku. Ksi?ga jubileuszowa z okazji 30- lecia ISM UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, ss. 935-953. 

Nr 13

T. Regionalizacja bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego po zimnej wojnie

1. Europejski kompleks bezpiecze?stwa. (Bezpiecze?stwo pa?stw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej)

2. Ba?ka?ski kompleks niestabilno?ci i bezpiecze?stwa.

3. Bezpiecze?stwo obszaru WNP.

4. Bliskowschodni kompleks niestabilno?ci i bezpiecze?stwa. Koncepcja bezpiecze?stwa Izraela.

5. Bezpiecze?stwo Azji Wschodniej i Pacyfiku.

6. Bezpiecze?stwo Azji Po?udniowej.

7. Bezpiecze?stwo Afryki.

8. Bezpiecze?stwo Ameryki ?aci?skiej i Karaibw.

Literatura obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 407-550.
 • Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 263-519.
 • Pa?stwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna, praca zbiorowa pod red. E. Rudnik, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.

Literatura uzupe?niaj?ca:
 Bo?yk S., System konstytucyjny Izraela, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.
 K?cki Cz., Izrael. jego wp?yw na rozwj sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, Warszawa 2002.
 Wsp?czesne stosunki mi?dzynarodowe, praca zbiorowa, zesp? autorski, Akademia Finansw w Warszawie, Warszawa 2008, ss. 203-235.
 
 Mocarstwowe i regionalne wizje porz?dku mi?dzynarodowego, w: Porz?dek mi?dzynarodowy u progu XXI wieku pod red. r. Ku?niara WUW, Warszawa 2005, ss. 227-372.
 Warschawski M., Izrael i polityka planowego zniszczenia, Instytut Wydawniczy Ksi??ka i Prasa, Warszawa 2008.

Nr 14

T. Instytucjonalizacja bezpiecze?stwa europejskiego.
1. Geneza i ewolucja wsp?pracy w ramach KBWE do 1989 r.
2. Proces instytucjonalizacji bezpiecze?stwa i wsp?pracy w latch 90-tych XX wieku:
 a) mechanizm euroatlantycki,
 b) mechanizm WNP,
 c) mechanizm wsp?pracy subregionalnej,
 d) mechanizm paneuropejski.
3. Adaptacja wielostronnych instytucji bezpiecze?stwa do nowych uwarunkowa? 
Literatura obowi?zkowa:
 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 263-290.
 Zasady KBWE a bezpiecze?stwo Europy, w: A. D. Rotfeld, Europejski system bezpiecze?stwa in statu nascendi, PISM, Warszawa 1990, ss. 85-108.
 Zi?ba R., Instytucjonalizacja bezpiecze?stwa europejskiego. Koncepcje-struktury-

funkcjonowanie, wyd. IV poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Literatura uzupe?niaj?ca:
 Koziej S., Mi?dzy piek?em a rajem: szare bezpiecze?stwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marsza?ek, Toru? 2006.
 Wojskowe ?rodki zaufania a bezpiecze?stwo Europy, w: A. D. Rotfeld, Europejski system bezpiecze?stwa in statu nascendi, PISM, Warszawa 1990, ss. 109-173.
 Wielostronna wsp?praca w dziedzinie bezpiecze?stwa i obrony, w: Instytucjonalizacja wielostronnej wsp?pracy mi?dzynarodowej w Europie, pod red. S. Parzymiesa i R. Zi?by, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, ss. 173-330

Nr 15

T. Europejska polityka bezpiecze?stwa i obrony.
1. Uwarunkowania Europejskiej Polityki Bezpiecze?stwa i Obrony:
 a) uwarunkowania podsystemowe,
 b) uwarunkowania ?rodowiskowe,
 c) uwarunkowania systemowe.

2. Struktury Europejskiej Polityki Bezpiecze?stwa i Obrony:
c) Struktur formu?owania strategii politycznej,
d) struktury opracowania taktyki dzia?ania,
e) struktury formowania operacji.
2. Funkcjonowanie Europejskiej Polityki Bezpiecze?stwa i Obrony:
a) Europejska Strategia bezpiecze?stwa,
b) budowanie potencja?u UE w zakresie zarz?dzania kryzysami,
c) prowadzenie operacji zarz?dzania kryzysami.
3. Partnerstwo Transantalntyckie.
4. Polityka wobec Europy ?rodkowej.
5. Polityka Wobec pa?stw zrzeszonych we WNP
6. Polityka wobec Afryki P?nocnej i Bliskiego wschodu.
7. Polityka wobec Innych regionw ?wiata.
8. Perspektywy WPZBiO

Literatura obowi?zkowa:
 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 263-296.
 S?omczy?ska I., Europejska polityka bezpiecze?stwa i obrony. Uwarunkowaniastruktury- Funkcjonowanie Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, Lublin 2007.
 Zi?ba R., Wsplna Polityka Zagraniczna i Bezpiecze?stwa Unii Europejskiej. Studia Europejskie, Podr?cznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, ss. 107-258.

Literatura uzupe?niaj?ca:
 
 Semkowicz A., Integracja Europy zachodniej w dziedzinie bezpiecze?stwa i Obrony. Od EWO do WEPBIO, Wydawnictwo Adam Marsza?ek, Toru? 2007.
 Zi?ba R., Europejska to?samo?? bezpiecze?stwa i obrony. Koncepcje-struktury-

funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 Zi?ba R., Instytucjonalizacja bezpiecze?stwa europejskiego. Koncepcje-struktury-

funkcjonowanie, wyd. IV poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni s?siedzi. Pierwsze do?wiadczenia wsp?pracy, red. naukowa E. Teichmann M. A. Weresa, SGH, Warszawa 2005
 Wsplny obszar wolno?ci, bezpiecze?stwa i sprawiedliwo?ci Unii Europejskiej a problem migracji, Wy?sza Szko?a Stosunkw Mi?dzynarodowych i Komunikacji Spo?ecznej w Che?mie, Che?m 2006.
Nr 16 
T. Wsplnota atlantycka

ZAGADNIENIA

 1. Narodziny Sojuszu P?nocnoatlantyckiego. Podstawy prawne funkcjonowania NATO.
 2. Organizacja i funkcjonowanie Paktu P?nocnoatlantyckiego.
 3. Transformacja Sojuszu P?nocnoatlantyckiego w latach 90-tych XX wieku. Partnerstwo dla pokoju.
 4. Rozszerzenie Sojuszu P?nocnoatlantyckiego na prze?omie XX-XXI wieku.
 5. Zagro?enia asymetryczne bezpiecze?stwa pa?stw obszaru transatlantyckiego
 6. Rola i znaczenie NATO w systemie bezpiecze?stwa regionalnego.

LITERATURA OBOWI?ZUJ?CA

 1. Baranowskij W. G., NATO w oczach Rosji, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian. Zagro?enia- Koncepcje- Instytucje, pod red. R. Ku?niara i Z. Lachowskiego, PISM, Warszawa 2003, ss. 421-446.
 2. Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian. Zagro?enia- Koncepcje- Instytucje, pod red. R. Ku?niara i Z. Lachowskiego, PISM, Warszawa 2003, cz. III. Transatlantyckie instytucje bezpiecze?stwa: nowe zadania, ss. 311-522.
 3. Haftendorn H., NATO i nowy program bezpiecze?stwa: poszukiwanie spjno?ci, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian..., ss. 345-391.
 4. Kobieracki A., Kontrola zbroje? konwencjonalnych CFE jako polska przepustka do NATO, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian..., ss. 537-554.
 5. Kupiecki R., NATO u progu XXI wieku, Wydawnictwo ASKON, Warszawa 2000.
 6. Onyszkiewicz J., Ukraina a NATO, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian..., ss. 447-466.
 7. Madej M., Zagro?enia asymetryczne pa?stw obszaru transatlantyckiego, PISM, Warszawa 2007.
 8. Nowak J. M., Zmiany w NATO a polski interes narodowy, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian..., ss. 393-420.
 9. Polska-NATO, traktaty, gwarancje, zobowi?zania Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 10. Stolarczyk M., Problemy wsp?pracy transatlantyckiej w dziedzinie politycznej i bezpiecze?stwa, w: Instytucjonalizacja wielostronnej wsp?pracy mi?dzynarodowej w Europie, pod red. S. Parzymiesa i R. Zi?by, Wydawnictwo Naukowe Scholar , Warszawa 2004, ss. 201-234.
 11. Zi?ba R., Instytucjonalizacja bezpiecze?stwa europejskiego. Koncepcje-struktury-
  funkcjonowanie, wyd. IV poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, rozdz. IV. Mechanizm euroatlantycki, ss. 117-168.

Literatura uzupe?niaj?ca:
 Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 473-496.
 Cziomer E., Zyblikiewicz L. W., Zarys wsp?czesnych stosunkw mi?dzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Krakw 2004, ss. 267-278.
 Grka_Winter B., Operacja stabilizacyjna NATO w Afganistanie, Sprawy Mi?dzynarodowe 2006, nr 3, ss. 101-116.
 Ku?niar R., NATO w nowym ?rodowisku strategicznym, Sprawy Mi?dzynarodowe 2006, nr 3, ss. 21-47.
 Kupecki R., NATO: transformacja ze strategi? w tle, Sprawy Mi?dzynarodowe 2006, nr 3, ss. 48-67.
 Pietra? M., Ukraina i NATO w pozimnowojennym ?rodowisku bezpiecze?stwa, Sprawy Mi?dzynarodowe 2006, nr 4.
 Rotfeld A. D., Przysz?o?? NATO, Sprawy Mi?dzynarodowe 2006, nr 3, ss. 5- 20.
 Sojusz P?nocnoatlantycki, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe. Teoria i praktyka, , pod red. K. ?ukrowskiej i M. Gr?cik . AGH w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 285-339.
 Stosunki mi?dzynarodowe. Dokumenty i materia?y 1989-2000. Wybr tekstw ?rd?owych i materia?w. Wybr, redakcja i opracowanie naukowe: Z. Leszczy?ski, A. Koseski, Wy?sza Szko?a Humanistyczna w Pu?tusku, Pu?tusk 2001.
 Strategia Sojuszu Atlantyckiego, w: Ku?niar R., Polityka i si?a. Studia strategiczne zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, ss. 207-223.
 Zi?ba, R., Bezpiecze?stwo pa?stw zrzeszonych w NATO i UE, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 263-296.
 Zi?ba R., NATO wobec konfliktw etnicznych na terenie Jugos?awii, Sprawy Mi?dzynarowe 2000, t. 21, nr 12, ss. 33-52.
Nr 17 
T. Wsplnota Niepodleg?ych Pa?stw

 1. Powstanie i ewolucja WNP
 2. Charakterystyka geograficzno-polityczna cz?onkw WNP.
 3. Wyzwania i zagro?enia dla bezpiecze?stwa obszaru WNP.
 4. G?wne obszary niestabilno?ci i konflikty w regionie
 5. Dzia?ania pa?stw i instytucji mi?dzynarodowych na rzecz umacniania bezpiecze?stwa na obszarze WNP.
 6. WNP wobec procesu integracji europejskiej i rozszerzenia NATO
 7. Nowe tendencje ewolucji ?adu mi?dzynarodowego w regionie.

Literatura obowi?zkowa

 1. 1. Bezpiecze?stwo obszaru WNP, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss.. 331-362.
 2. 2. Mojsiewicz Cz., Wsplnota Niepodleg?ych Pa?stw i jej problemy w: Stosunki Mi?dzynarodowe, praca zbiorowa pod red. M. Malendowskiego i Cz. Mojsiewicza, Atla 2, Wroc?aw 2004
 3. 3. Stosunki mi?dzynarodowe. Dokumenty i materia?y 1989-2000. Wybr tekstw ?rd?owych i materia?w. Wybr, redakcja i opracowanie naukowe: Z. Leszczy?ski, A. Koseski, Wy?sza Szko?a Humanistyczna w Pu?tusku, Pu?tusk 2001.
 4. 1. Cziomer E., Zyblikiewicz L. W., Zarys wsp?czesnych stosunkw mi?dzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Krakw 2004, ss.. 299-316.
 5. 2. Cesarz Z., Stadtmller E., Problemy polityczne wsp?czesnego ?wiata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego, Wroc?aw 2002, ss. 133-147
 6. 3. Kuku?ka J., Historia wsp?czesna stosunkw mi?dzynarodowych 1945-2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar, wyd. IV poprawione i rozszerzone, Warszawa 2003, ss. 451-488 i 675-707.
 7. 4. Smaga J., Narodziny i upadek imperium ZSRR 1917-1991, Wydawnictwo Znak, Krakw 1992

Literatura uzupe?niaj?ca


Nr 18 
T. Bezpiecze?stwo globalne w warunkach transformacji ?adu mi?dzynarodowego
1. Paradygmat bezpiecze?stwa globalnego.
2. Zmiana percepcji zagro?e? globalnych po zimnej wojnie.
3. Instytucje kszta?tuj?ce bezpiecze?stwo globalne.
4. Rola aktorw niepa?stwowych w kszta?towaniu bezpiecze?stwa globalnego.
5. Nowe tendencje w ewolucji globalnego ?adu bezpiecze?stwa
6. Zagro?enia asymetryczne bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego:
a) terroryzm mi?dzynarodowy,
b) transnarodowa przest?pczo?? zorganizowana,
c) u?ycie przez podmioty pozapa?stwowe ?rodkw niekonwencjonalnych (broni masowego ra?enia)
 
Literatura obowi?zkowa: 
 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 237-262.
 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe. Teoria i praktyka, pod red. K. ?ukrowskiej i M. Gr?cik . AGH w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 76-78.
 Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 327-375, 435-482.
Literatura uzupe?niaj?ca: 
 Bauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 2000
 Joffe J., Wielkie mocarstwa. Prognozy XXI wieku, Prszy?ski i S-ka, warszawa 1999.
 • Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wydawnictwa Literackie MUZA S.A., Warszawa 2005.
 • Madej M., Zagro?enia asymetryczne pa?stw obszaru transatlantyckiego, PISM, Warszawa 2007.
 Kuku?ka J., Historia wsp?czesna stosunkw mi?dzynarodowych 1945-2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar, wyd. IV poprawione i rozszerzone, Warszawa 2003.
 Koneczny F., O ?ad w historii, Wydawnictwo NORTOM, Wroc?aw 2004.
 Koneczny F., Obroni? cywilizacj? ?aci?sk?, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2002
 Todorov T., Nowy nie?ad ?wiatowy. Refleksje Europejczyka, Dialog , Warszawa 2004.
 Porz?dek mi?dzynarodowy u progu XXI wieku pod red. R. Ku?niara, WUW, Warszawa 2005.
Nr 19

T. Globalna koncepcja bezpiecze?stwa USA

1. Przes?anki redefinicji bezpiecze?stwa po zimnej wojnie

2. Ewolucja koncepcji bezpiecze?stwa USA

2. Strategia pa?stwowa USA jako strategia globalna

3. Dokumenty programowe koncepcji bezpiecze?stwa USA w latach 90-tych:

a) Or?dzie o stanie pa?stwa z 29 stycznia 1991 r. wyg?oszone przez prezydenta G. Bush

b) Narodowa strategia bezpiecze?stwa USA: zaanga?owanie i rozszerzenie z lutego 1996 r.

Dokument przed?o?ony przez prezydenta Billa Clintona Kongresowi USA

c) Narodowa strategia bezpiecze?stwa na nowy wiek z pa?dziernika 1998 r

d) Narodowa strategia bezpiecze?stwa z wrze?nia 2002 r. G. Busha

e) Narodowa strategia bezpiecze?stwa z marca 2006 r. G. Busha

Literatura obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 163-214.
 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 43-61.
 Ku?niar R., Polityka i si?a. Studia strategiczne zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, ss. 197-205.
 Konstytucja Stanw Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.
 Nowa Strategia Bezpiecze?stwa Narodowego USA 2006, Mi?dzynarodowy Przegl?d Polityczny 2006, nr 3(15).
 Polskie komentarze do Strategii Bezpiecze?stwa USA, Mi?dzynarodowy Przegl?d Polityczny 2006, nr 4 (16).
Literatura uzupe?niaj?ca:
 Szymborski W., Doktryna Busha, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2004.
 Irak. Dylematy ameryka?skiej Interwencji, pod red. W. Dzielskiego i W., Michnika, Ksi?garnia Akademicka, Krakw 2007.
 Kisielewski T. A., Wojna imperium. Wi?kszy Bliski Wschd w ameryka?skiej wojnie z terroryzmem, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Elbl?g 2008.

Nr 20
T. Koncepcja bezpiecze?stwa Chi?skiej Republiki Ludowej, Indii, Brazylii, Japonii i Turcji.
 1. Koncepcja bezpiecze?stwa Chi?skiej Republiki Ludowej
1. Przes?anki redefinicji Bezpiecze?stwa,
2. G?wne dokumenty programowe, 
3. Rola wojska w aspekcie mi?dzynarodowym,
4. Ewolucja i nowe tendencje.

Literatura obowi?zkowa:

 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 167-191

Literatura uzupe?niaj?ca:
 Hali?ak E., Regionalny kompleks bezpiecze?stwa Azji P?nocno-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, warszawa 2004.
 Mierzejewski D., Zmiany relacji mi?dzy NATO, Rosj? i Chinami po 11 wrze?nia 2001 roku, Departament Strategii i Planowania, MSZ (opinie nr 63), Warszawa 2003.
 Rowi?ski J., Jakbiec W., System konstytucyjny Chi?skiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
T. Koncepcja bezpiecze?stwa Indii 
 a) zewn?trzne i wewn?trzne determinanty pozimnowojennej zmiany koncepcji, ,
a) redefinicja bezpiecze?stwa w g?wnych dokumentach programowych,
b) rewolucja, tendencje, nowe ?rodki i metody polityki bezpiecze?stwa Indii.

Literatura obowi?zkowa:

 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 192-215

Literatura uzupe?niaj?ca:
 Konflikt i przemoc w systemie politycznym niepodleg?ych Indii, Wydawnictwo Akademicki Dialog, Warszawa 2000.
T. Koncepcja bezpiecze?stwa Brazylii 
1. Przes?anki redefinicji bezpiecze?stwa,
2. G?wne dokumenty programowe,
3. Ewolucja koncepcji bezpiecze?stwa.

Literatura obowi?zkowa:

 Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 216-234.

Literatura uzupe?niaj?ca:
Gawrycki M., Regionalne koncepcje bezpiecze?stwa w Ameryce ?aci?skiej, ?urawia Papers, z. 6, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 20

T. Koncepcja bezpiecze?stwa Japonii

1. Elementy geostrategii

2. Uwarunkowania polityki bezpiecze?stwa.

3. Polityka bezpiecze?stwa w debacie konstytucyjnej.

4. Nowa rola si? samoobrony.

5. Japonia w koalicji antyterrorystycznej

Literatura obowi?zkowa

 • Bezpiecze?stwo polityczne i wojskowe, red. i opracowanie A. Ciupi?ski K. Malak, AON, Warszawa 2004, ss. 300-310
 • Karolczak K., System konstytucyjny Japonii, Wydawnictwo sejmowe, Warszawa 1999
T: Koncepcja bezpiecze?stwa Turcji 
1. Przes?anki bezpiecze?stwa pa?stwa tureckiego
2. Rola wojska w aspekcie mi?dzynarodowym.
3. Ewolucja i nowe tendencje.
4. Turcja w koalicji antyterrorystycznej 

Literatura obowi?zkowa:

 • Szyma?ski A., System konstytucyjny Turcji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Ko?odziejczyk D., Turcja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000.
 • Leksykon wiedzy o Turcji, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003

Nr 21

T. Wp?yw czynnika etnicznego i religijnego na bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe

 1. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa narodw do samostanowienia
 2. Problemy etniczne i religijne w stosunkach mi?dzypa?stwowych.
 3. Konsekwencje renacjonalizacji bezpiecze?stwa.

Literatura obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 117-130.
 • Z. Cesarz, Oddzia?ywanie ideologii i religii na stosunki mi?dzynarodowe, w: Problemy polityczne wsp?czesnego ?wiata, Wydawnictwo Uniwersytetu wroc?awskiego, Wroc?aw 2002, ss. 321-348.
 • Kisielewski T. A., Nowy konflikt globalny, ISP PAN, Warszawa 1993

Literatura uzupe?niaj?ca:

 • Andrzejczuk R., Prawa cz?owieka podstaw? prawa narodw do samostanowienia, Towarzystwo Naukowe, KUL, Lublin 2004.
 • Malinowski M. J., Pierwsze afryka?skie koncepcje ideologiczne, w: Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji pod red. E. Hali?aka i R. Ku?niara , Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, ss. 499-514.
 • Potyra?a A., Prawo do samostanowienia a problem suwerenno?ci pa?stwa, w: Zbrojne konflikty i spory mi?dzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza problemw i studia przypadkw, praca zbiorowa pod red. naukow? W. Malendowskkiego, Atla 2, Warszawa 2003, ss. 49-73.
 • Perkowski M., Samostanowienie narodw w prawie mi?dzynarodowym, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 • Solarz A. M., Szeptycki A., Religijny wymiar wsp?pracy mi?dzynarodowej
  w Europie, w: Instytucjonalizacja wielostronnej wsp?pracy mi?dzynarodowej w Europie, pod red. S. Parzymiesa i R. Zi?by, Wydawnictwo Naukowe Scholar , Warszawa 2004, ss. 529-565.

Nr 22

T. Bezpiecze?stwo kulturowe w warunkach globalizacji procesw spo?ecznych

1. Istota bezpiecze?stwa kulturowego.

2. Bezpiecze?stwo kulturowe po zako?czeniu zimnej wojny.

3. Procesy globalizacyjne a bezpiecze?stwu kulturowe narodw.

Literatura obowi?zkowa:

 • ?ukaszuk L., Wsp?praca europejska w dziedzinie w?asno?ci intelektualnej i mediw masowych, w: Instytucjonalizacja wielostronnej wsp?pracy mi?dzynarodowej w Europie, pod red. S. Parzymiesa i R. Zi?by, Wydawnictwo Naukowe Scholar , Warszawa 2004, ss. 478- 502.
 • ?ukaszuk L., W?asno?? intelektualna a procesy globalizacji, w: Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji pod red. E. Hali?aka i R. Ku?niara , Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, ss. 307-326.
 • Micha?owska G., Bezpiecze?stwo kulturowe w warunkach globalizacji procesw spo?ecznych, w: Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 131-144.
 • Micha?owska G., Proces instytucjonalizacji mi?dzynarodowych stosunkw kulturalnych, w: Zmienno?? i instytucjonalizacja stosunkw mi?dzynarodowych, pod red. J. Kuku?ki, Warszawa 1998, ss. 335-246.
 • Micha?owska G., Instytucjonalizacja wielostronnej wsp?pracy kulturalnej w Europie, w: Instytucjonalizacja wielostronnej ..., ss. 503-528.

Literatura uzupe?niaj?ca:

 • Instytucjonalizacja wielostronnej wsp?pracy mi?dzynarodowej w Europie, pod red. S. Parzymiesa i R. Zi?by, Wydawnictwo Naukowe Scholar , Warszawa 2004, cz. IV. Wielostronna wsp?praca w dziedzinie prawa, kultury i ochrony ?rodowiska, ss. 407-591.
 • Micha?owska G., Pokojowy ?ad kulturalny w skali globalnej i regionalnej,
  w: Problemy mi?dzynarodowego ?adu pokojowego, Warszawa 1987.
 • Micha?owska G., Czynniki trwa?o?ci i zmian mi?dzynarodowych stosunkw kulturalnych, Stosunki Mi?dzynarodowe 1993, t. 16.
 Koneczny F., O ?ad w historii, Wydawnictwo NORTOM, Wroc?aw 2004.
 Koneczny F., Obroni? cywilizacj? ?aci?sk?, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2002
 Todorov T., Nowy nie?ad ?wiatowy. Refleksje Europejczyka, Dialog , Warszawa 2004.
 • Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wydawnictwa Literackie MUZA S.A., Warszawa 2005.

Nr 23

T. Bezpiecze?stwo ekologiczne pa?stw w warunkach procesw globalizacji

Zagadnienia

Podstawowe poj?cia i problemy z zakresu mi?dzynarodowej ochrony ?rodowiska.

Podstawowe zagro?enia ?rodowiska naturalnego.

Mi?dzynarodowe aspekty ochrony ?rodowiska naturalnego.

?rodki zapobiegawcze. Aspekty organizacyjnoprawne.

Problemy mi?dzynarodowych zagro?e? i ochrony zdrowia.

Polityczne konsekwencje dewastacji i ochrony ?rodowiska.

Literatura obowi?zuj?ca:

Cesarz Z., Stadtmller E., Problemy polityczne wsp?czesnego ?wiata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego, Wroc?aw 2002, ss. 220-237.

Kuku?ka J., Koncepcja trwa?ego rozwoju w ?rodowisku mi?dzynarodowym, w: Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji pod red. E. Hali?aka i R. Ku?niara , Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, ss. 449-464.

Pietra? M., Bezpiecze?stwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.

Pietra? M., Instytucjonalizacja wielostronnej wsp?pracy w dziedzinie ochrony ?rodowiska, w; Instytucjonalizacja wielostronnej wsp?pracy mi?dzynarodowej w Europie, pod red. S. Parzymiesa i R. Zi?by, Wydawnictwo Naukowe Scholar , Warszawa 2004, ss. 566-591.

Literatura uzupe?niaj?ca:

Ekologia przes?anie moralne Ko?cio?a, redaktorzy Ks. Janusz Nagrny Jerzy Gocko SDB, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002.

Jacoby R., Szczyt Ziemi: sukces czy pora?ka? Ekspertyzy, MSZ, Warszawa 2002.

Przyborowska-Klimczak A., Ochrona przyrody. Studium prawnomi?dzynarodowe, Wydawnictwo UMCS Lublin 2004.

?ladkowski S., Mazurek Z., Aspekty militarne i niemilitarne zagro?e? ?rodowiskowych, AON, Warszawa 2003.

Wolter E., Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego, warszawa 2006.

Nr 24

T. Wydatki wojskowe, uzbrojenie, handel broni? w systemie bezpiecze?stwa.

Zagadnienia:

1. Kszta?towanie si? tendencji w wydatkach na obronno?? w Europie i w ?wiecie.

2. Produkcja uzbrojenia.

3. Handel uzbrojeniem

Literatura obowi?zkowa:

Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe. Teoria i praktyka, pod red. K. ?ukrowskiej i M. Gr?cik, Szko?a G?wna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 173-205.

Kontrola zbroje?. Rozbrojenie u progu XXI wieku. Raporty, pod red. A. D. Rotfelda, PISM, Warszawa 2002.

Literatura uzupe?niaj?ca:

 • Kaczmarski M., Problematyka zbroje? i rozbrojenia, Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 520-546.
  • ?astawski K., Instytucjonalizacja procesu ograniczenia broni konwencjonalnej w Europie, w: Instytucjonalizacja wielostronnej wsp?pracy mi?dzynarodowej w Europie, pod red. S. Parzymiesa i R. Zi?by, Wydawnictwo Naukowe Scholar , Warszawa 2004, ss. 264-285.

Nr 25

T. Kontrola zbroje? i rozbrojenia w systemie bezpiecze?stwa

Zagadnienia:

 1. Zbrojenia i rozbrojenie w stosunkach mi?dzynarodowych
 2. Dwustronne porozumienia rozbrojeniowe mi?dzy USA a ZSRR. Dialog strategiczny Rosja- Stany Zjednoczone,
 3. Wielostronne porozumienia rozbrojeniowe.
 4. Nierozprzestrzenianie broni masowego ra?enia.
 5. Ograniczenia w dziedzinie broni konwencjonalnej.
 6. Jako?ciowy wy?cig zbroje?.
 7. Problemy kontroli zbroje? w XXI wieku.
 8. System otwartych przestworzy: nowy wymiar budowy zaufania i bezpiecze?stwa?

Literatura obowi?zkowa:

 • Kaczmarski M., Problematyka zbroje? i rozbrojenia, Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe po zimnej wojnie, podr?cznik akademicki red. naukowa R. Zi?by, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 520-546.
 • ?astawski K., Instytucjonalizacja procesu ograniczenia broni konwencjonalnej w Europie, w: Instytucjonalizacja wielostronnej wsp?pracy mi?dzynarodowej w Europie, pod red. S. Parzymiesa i R. Zi?by, Wydawnictwo Naukowe Scholar , Warszawa 2004, ss. 264-285.
 • Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian. Zagro?enia- koncepcje- instytucje, pod red. R. Ku?niara i Z. Lachowskiego, PISM, Warszawa 2003, cz. IV. Kontrola zbroje? w nowym systemie bezpiecze?stwa,
  ss. 523-591.
 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 551-565.

Literatura uzupe?niaj?ca:

 • Cesarz Z., Stadtmller E., Problemy polityczne wsp?czesnego ?wiata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego, Wroc?aw 2002, ss. 105-122.
 • Durys P., Pacholski P., Przegl?d ?wiatowego procesu rozbrojeniowego, Wydawnictwo Adam Marsza?ek, Warszawa 2002.
 • Kontrola zbroje?. Rozbrojenie u progu XXI wieku. Raporty, pod red. A. D. Rotfelda, PISM, Warszawa 2002.
 • Zapobieganie konfliktom, SIPRI, wst?p A. D. Rotfeld, J. Symonides, Dom
  Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 • Broniarek Z., Karkoszka A., ?rd?a spirali zbroje?, MON, Warszawa 1985.
 • Multan W., Porozumienia rozbrojeniowe po drugiej wojnie ?wiatowej, PISM, Warszawa 1985.
 • Multan W., Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe ery nuklearnej, PISM, Warszawa 1991.
 • Rocznik Strategiczny 2003/2004, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004., ss. 106-130.
 • Wasilewski T., Kontrola porozumie? rozbrojeniowych, UMK w Toruniu, Toru? 1991.

ARTYKU?Y

 • Dobrzycki W., Zagadnienia denuklearyzacji i rozbrojenia w Ameryce ?aci?skiej, Stosunki Mi?dzynarodowe 1987, t. 7, ss. 61-77.
 • Matkowski W., Wy?cig zbroje?-nak?ady, oczekiwania, efekty, Sprawy Mi?dzynarodowe 1986, nr 5.
 • Multan W., Uk?ad o likwidacji rakiet ?redniego i mniejszego zasi?gu, Sprawy Mi?dzynarodowe 1988, nr 2.
 • Multan W., Traktat w sprawie zbroje? konwencjonalnych, Sprawy Mi?dzynarodowe 1991, nr 3.
 • Nowak J. M., Traktat CFE w systemie poja?ta?skim, Sprawy Mi?dzynarodowe 1994, nr 2.
 • Wieczorek P., Rejestr uzbrojenia konwencjonalnego-stan obecny i perspektywy, Sprawy Mi?dzynarodowe 1994, nr 4.
 • Wieczorek P., Perspektywy kontroli broni j?drowej, Wojsko i Wychowanie 1995, nr 9.
 • Zi?ba R., Wojskowe aspekty napi?? mi?dzynarodowych, Stosunki Mi?dzynarodowe 1987, t. 7, ss. 43-59.

Nr 26

T. Neutralno?? jako instrument polityki bezpiecze?stwa pa?stwa

 1. Poj?cie neutralno?ci w okresie pokoju
 2. Ewolucja europejskiej polityki neutralno?ci.
 3. Neutralno?? po upadku systemu bipolarnego.
 4. Szwajcarska polityka bezpiecze?stwa w dobie odpr??enia (1966-1989)
 5. Neutralno?? w polityce zagranicznej Szwajcarii po zimnej wojnie.
 6. Istota austriackiej polityki neutralno?ci 1955-1995.

Literatura obowi?zkowa:

 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 145-164.
 • Pop?awski D., Szwajcarska polityka bezpiecze?stwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Pop?awski D., Austriacka polityka neutralno?ci 1955-1995, Warszawa 1995.

Literatura uzupe?niaj?ca:

Pop?wski D., Zmierzch neutralno?ci w Europie- interpretacje, w: Porz?dek mi?dzynawowy u progu XXI wieku pod red. R. Ku?niara, WUW, Warszawa 2005. ss. 451-466.

Nr 27

T: Mi?dzynarodowy terroryzm zagro?eniem bezpiecze?stwa

Zagadnienia:

 1. Terroryzm jako zjawisko spo?eczno-polityczne.
 2. Poj?cia terroryzmu. Problem definiowania terroryzmu.
 3. Terroryzm mi?dzynarodowy i terroryzm wewn?trzny.
 4. Terroryzm pa?stwowy i terroryzm sponsorowany.
 5. Trendy w terroryzmie mi?dzynarodowym.
 6. Przeciwdzia?anie terroryzmowi mi?dzynarodowemu na p?aszczy?nie wielostronnej.
 7. Polska wobec terroryzmu.

Literatura obowi?zuj?ca:

 • Aleksandrowicz T., Terroryzm mi?dzynarodowy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
 • Calogero, F., Terroryzm nuklearny, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe czasu przemian. Zagro?enia- Koncepcje- Instytucje, pod red. R. Ku?niara i Z. Lachowskiego, PISM, Warszawa 2003, ss. 67-81
 • Cesarz Z., Stadtmller E., Problemy polityczne wsp?czesnego ?wiata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego, Wroc?aw 2002, ss. 349-408.
 • Madej M., Terroryzm mi?dzynarodowy jako zagro?enie asymetryczne pa?stw obszaru transatlantyckiego, w: Zagro?enia asymetryczne pa?stw obszaru transatlantyckiego, PISM, Warszawa 2007, ss. 131-194.
 • Parzymies S., Unia Europejska a bezpiecze?stwo europejskie i globalne po
  11 wrze?nia 2001, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe..., ss. 361-420.
 • Polska wobec terroryzmu, Instytut Studiw Strategicznych, Krakw 2002, z. 49.
 • Sutherland R. G., Bro? chemiczna i biologiczna: stare zagro?enia w nowych warunkach, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe..., ss. 567-580.
 • Polska wobec terroryzmu, Instytut Studiw Strategicznych, Krakw 2002, z. 49
 • Rotfeld D. A., System bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego po 11 wrze?nia 2001, w: Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe..., ss. 655-664.

Literatura uzupe?niaj?ca:

 • Ajami F., Szejkowie my?liciele terrory?ci, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2000.
 • Aleksander Y., Swetnam M. S., Siewcy ?mierci. Osama Bin Laden i inni szefowie Al-Qaidy. Wywiad z Bin Ladenem. Deklaracja wypowiedzenia wojny Ameryce. Dokumenty, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 • Aleksander Y., Hoenig M., Biologiczny, chemiczny i nuklearny. Ataki chemiczne. Bronie bioterrorystw. Zagro?enie nuklearne. Dokumenty, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 • Barnas R. M., Terroryzm. Od Asasynw do Osamy bin Ladena, Wydawnictwo KIRKE, Wroc?aw 2001.
 • Ba?bor J., Berny J., Kuziel., Konflikty na Kaukazie, DSW MON, Warszawa 1997.
 • Bodansky Y., Osama bin Laden cz?owiek, ktry wypowiedzia? wojn? Ameryce , Prszy?ski i S-ka, Warszawa 2001.
 • Borodziej W., Terror i polityka, Warszawa 1985.
 • Bezpiecze?stwo narodowe i mi?dzynarodowe u schy?ku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Hali?ak, R, Zi?ba, UW, Instytut Stosunkw Mi?dzynarodowych, Warszawa 1997.
 • Bernard A., Strategia terroryzmu, Warszawa 1978.
 • Calvocoressi P., Polityka mi?dzynarodowa 1945-2000, Ksi??ka i Wiedza, Warszawa 2002.
 • Domara?czyk Z., Anaconda ?owi pstr?gi i inne cu-stories, Horyzonty, Warszawa 1985.
 • Domara?czyk Z., Strza?y w Kairze, Wydawnictwa Radia i Telewizji , Warszawa 1985.
 • Domara?czyk Z., Terroryzm, M?odzie?owa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979.
 • Durys P., Jasi?ski F., Walka z terroryzmem mi?dzynarodowym. Wybr dokumentw, Studio, Bielsko-Bia?a 2001.
 • Dworecki S. E., K?so? T., Konflikty zbrojne w Europie i na Bliskim wschodzie. Analiza i komentarze, DBM MON, Warszawa 1996.
 • Flemming M., Wojciechowska J., Zbrodnie wojenne. Przest?pstwa przeciwko pokojowi, pa?stwu i obronno?ci, C. H. Beck, Warszawa 1999, ss. 125-205.
 • Flemming M., Kutzman W., Przest?pstwa przeciwko porz?dkowi publicznemu. Rozdzia? XXXII kodeksu karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • G?ska M., Zbrojny ruch oporu w ?wietle mi?dzynarodowego prawa humanitarnego, AON, Warszawa 1999.
 • Gearty C., Terroryzm, Prszy?ski, Warszawa 1998.
 • Grgies A., Sprawa kurdyjska w XX wieku, Dialog, Warszawa 1997.
 • Grotowicz V., Terroryzm w Europie zachodniej w imi? narodu i lepszej sprawy, PWN, Warszawa-Wroc?aw 2000.
 • Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2001.
 • Indecki K., Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Wyd. U?, Ld? 1998
 • Jaber H., Hezbollah, Oficyna Wydawnicza Rytm, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 • Ja?oszy?ski K., Terroryzm antyizraelski. Przedsi?wzi?cia kontrterrorystyczne
  w Izraelu, AON, Warszawa 2001.
 • Ja?oszy?ski K., Zagro?enie terroryzmem w wybranych krajach Europy zachodniej oraz w stanach Zjednoczonych, AON, Warszawa 2001.
 • Ja?oszy?ski K., Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce?, AON, Warszawa 2001.
 • Ja?oszy?ski K., Terroryzm fundamentalistw islamskich, Centrum Kszta?cenia Specjalistycznego Ban Lex sp. z o. o. Warszawa 2001.
 • Jacquard R., Osama bin Laden. Tajne akta terrorysty najbardziej poszukiwanego na ?wiecie, Kartotechnika 2000, Katowice 2001.
 • Jasi?ski F., Unia Europejska wobec terroryzmu, Sprawy Mi?dzynarodowe 2002, nr 2.
 • Kaczmarek J., Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Atla 2, Warszawa 2001.
 • Karolczak K., Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 1995.
 • Karolczak K., Terroryzm polityczny w Polsce-zagro?enia i perspektywy, Instytut Nauk Politycznych UW, Studia Politologiczne, 1997, nr 2
 • Kayzer B., Demokracja, terroryzm i polityka radykalna. Zarys wyk?adu z doktryn polityczno-prawnych, Wydawnictwo Wy?szej Szko?y Policji, Szczytno, 1999
 • Kepel G., ?wi?ta wojna. Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzu?ma?skiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003.
 • Konflikty wsp?czesnego ?wiata pod red. R. Borkowskiego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Krakw 2001.
 • Krajski S., Atak na Ameryk?, Fakty. Komentarze. Wnioski, Agencja SGK, Warszawa 2001.
 • Kubiak K., Terroryzm morski. Nowe zagro?enie dla bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego, Sprawy Mi?dzynarodowe 2002, nr 3.
 • Kwiatkowska-Czechowska B., Zagadnienie terroryzmu w ?wietle prawa mi?dzynarodowego, Sprawy Mi?dzynarodowe 1976, nr 11.
 • Landau E., Osama ben Laden. Wojna z zachodem, Muza SA, Warszawa 2001.
 • ?aski P., Makar W., Kilka uwag o prawnomi?dzynarodowych zasadach wy??czenia przest?pcw politycznych spod ekstradycji, Wojskowy Przegl?d Prawniczy 1984, nr 3.
 • Madej M., Mi?dzynarodowy terroryzm polityczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2001.
 • Marighello C., Mini podr?cznik miejskiego partyzanta, Polityka z 27 listopada 1971, nr 48.
 • Muszy?ski J., Anarchizm rzecz o nieziszczalnej wolno?ci, MON, Warszawa 1982
 • Mnkler H., Wojny naszych czasw, Wydawnictwa WAM, Krakw 2004.
 • Nydell M. K. (Omar), Zrozumie? arabw, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2001.
 • Paw?owski, Terroryzm w Europie XIX i XX wieku, Zielona Gra 1980.
 • Piecuch H., Kulisy terroryzmu. V atakuje. 18 minut, ktre wstrz?sn??y Ameryk?, Exlibris, Chicago-Warszawa 2002.
 • Pi?tkowski P., Nowe wezwania dla bezpiecze?stwa, Wyd. Adam marsza?ek, Warszawa 1996.
 • Pikulski S., Karnomaterialne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty terroryzmu , Wojskowy Przegl?d Prawniczy 1991, nr 3-4.
 • Pikulski S., Prawne ?rodki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000
 • Rashid A., D?ihad. Narodziny wojuj?cego islamu w Azji ?rodkowej, Wydawnictwo Akademickie, Dialog, Warszawa 2003.
 • Sinclair A., Che Guevara, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000.
 • Terroryzm materia?y z sesji naukowej, Toru?, 11 kwietnia 2002 pod red.
  V. Kwiatkowskiej-Darul, Toru? 2002.
 • Wallach J. Wallach J., Arafat w oczach przyjaci? i wrogw, Wydawnictwo Polus, Warszawa 1991.
 • Walka z terroryzmem we wsp?czesnym ?wiecie, MON DS-W, Informator Oddzia?u Wsp?pracy ze Spo?ecze?stwem 2001, nr 13.
 • Warszewski R., Poka?cie mi brzuch terrorystki. Ws?tp Johna Stirlinga. Od ?wietlistego szlaku do ben Ladena, czrny Kot, Gda?sk 2001.
 • Witkowski I., Supertajne bronie islamu, WiS, Warszawa 1999.
 • Bolechw B., Terroryzm w ?wiecie podwubiegunowym. Przewarto?ciowania i kontynuacje, Adam Marsza?ek, Toru? 2002.
 • Gruszczak A., Unia Europejska wobec terroryzmu po 11 wrze?nia 2001 roku, MSZ, Opinie 2002, nr 54.
 • Kiwerska J., Wp?yw wojny z terroryzmem oraz europejskiego procesu integracji na stosunki ameryka?sko-europejskie, MSZ, Opinie 2003, nr 58.
 • P?achta M., Wojnowski P., Ameryka?sko-europejska walka z terroryzmem: razem mimo r?nic, MSZ AD, Zeszyty Akademii Dyplomatycznej 2004, nr 18.
 • Spory i konflikty mi?dzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, praca zbiorowa pod red. W. Malendowskiego, Atla 2, Wroc?aw 2000.

 • ARTYKU?Y
 • Bojko K., Ocena przebiegu intifady AL.-Aksa (od wrze?nia 2000 r. do kwietnia 2002 r.), Ekspertyzy, MSZ, Warszawa 2002
 • Cziomer E., Niemieckie oceny strategii i taktyki polityki zagranicznej Rosji
  po 11 wrze?nia 2001 r., Opinie, MSZ, Warszawa 2003.
 • Gaszto? M., Konsekwencje wydarze? z 11 wrze?nia 2001 r. dla sytuacji gospodarczej na ?wiecie i kszta?tu mi?dzynarodowych stosunkw gospodarczych, Ekspertyzy, MSZ, Warszawa 2002
 • Flemming M., Terroryzm polityczny, Wojskowy Przegl?d Prawniczy 1996, nr 1.
 • Flemming M., Terroryzm polityczny w mi?dzynarodowym prawodawstwie, Wojskowy Przegl?d Prawniczy 1996, nr 3-4.
 • Gruszczak a., Unia Europejska wobec terroryzmu po 11 wrze?nia 2001 roku, Opinie, MSZ, Warszawa 2002.
 • Kami?ski S., Polska w mi?dzynarodowej koalicji przeciwko terroryzmowi, Opinie, MSZ, Warszawa 2002.
 • Kiwerska J., Wp?yw wojny z terroryzmem oraz europejskiego procesu integracji na stosunki ameryka?sko-europejskie, Opinie, MSZ, Warszawa 2003.
 • Rowi?ski J., Geostrategiczna sytuacja ChRL po 11 wrze?nia, Ekspertyzy, MSZ, Warszawa 2002.
 • Stachura J., Zmiany w strategii bezpiecze?stwa narodowego Stanw Zjednoczonych, Ekspertyzy, MSZ Warszawa 2002.
 • Stachura J., Przewarto?ciowania w stosunkach transatlantyckich, Ekspertyzy, MSZ Warszawa 2002.

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Informujemy, i? w celu optymalizacji tre?ci dost?pnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka?dego u?ytkownika, jak rwnie? dla celw reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc? plikw cookies na urz?dzeniach ko?cowych u?ytkownikw. Pliki cookies u?ytkownik mo?e kontrolowa? za pomoc? ustawie? swojej przegl?darki internetowej.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.polityka prywatnościo.

Akceptujesz pliki cookie?

EU Cookie Directive Module Information